»
H.G. nr.1680/2008

  HG nr.783/2020 pentru modificarea şi completarea H.G nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, H.G nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi H.G nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30.06.2014

  H.G. nr.956/2013 privind modificarea HG. 1680/2008

  Caracteristici H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

  H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, (publicată în M.O. nr.897/30.12.2008), cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (publicat în Monitorul Oficial nr.0015 din 07 Ianuarie 2011), cu modificările şi completările ulterioare

  Ghidul solicitantului de ajutor de stat în temeiul H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

  Scrisoare de confort - format word

  Declaraţie pe proprie răspundere, privind îndeplinirea condiţiilor de la pct.(iii), litera f), Cap II, Anexa nr.3 din HG nr.1680/2008 - format word

  Formularul nr.1 - Cererea pentru acord de finanţare - format word

  Formularul nr.3 - Cererea de eliberare a sumei nerambursabile - format word

  Formularul nr.4 - Formular de decont - format word

  Formularul nr.6 - Formular de raportare a efectelor finanţării - format word


  SCHEMĂ ÎNCHISĂ

  Eligibilitatea unui proiect de investiţii se poate stabili numai în condiţiile în care este depusă o Cerere de acord pentru finanţare însoţită de documentele aferente, conform prevederilor HG nr.1680/2008.
  Proiectul de investiţii nu trebuie demarat înaintea emiterii de către Ministerul Finanţelor Publice a Acordului pentru finanţare. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, întregul proiect nu mai este eligibil pentru ajutor de stat


  Ce este o investiţie iniţială în baza H.G. nr.1680/2008?

  Pentru a putea beneficia de ajutor de stat în temeiul HG nr.1680/2008, un proiect de investiţii trebuie să reprezinte o investiţie iniţială constând în active corporale şi necorporale, amplasate în acelaşi perimetru, referitoare la: înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente.
  Un proiect de investiţii este considerat "greenfield" dacă este implementat de o societate nou înfiinţată, este independent şi nu există legături de natură tehnică, economică şi funcţională cu alte proiecte.
  Un proiect de investiţii este considerat "extindere" dacă societatea desfăşoară deja respectiva activitate din care obţine venituri şi datorită existenţei cererii neonorate consideră că este necesar să se extindă.
  Un proiect de investiţii este considerat "diversificare" dacă societatea desfăşoară o activitate din care obţine venituri, constată că există piaţă pentru un alt produs/serviciu şi decide să îşi diversifice activitatea incluzând noul produs/serviciu în sfera sa de activitate.
  Valoarea investiţiei iniţiale, care trebuie să se încadreze în una din categoriile specificate în HG nr.1680/2008 (5 - 10 milioane euro, 10 - 20 milioane euro, 20 - 30 milioane euro si peste 30 milioane euro), trebuie să cuprindă atât cheltuielile eligibile cât şi cheltuielile neeligibile (fără TVA).

  Care este lista de activităţi CAEN eligibile pentru finanţare prin HG nr.1680/2008?

  H.G. nr.1680/2008 se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr.800/2008 al Comisiei, astfel:
  a) ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
  b) ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul producţiei primare de produse agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene;
  c) ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
  • atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari;
  d) ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui;
  e) ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul siderurgic;
  f) ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul construcţiilor navale;
  g) ajutoarelor regionale care favorizează activităţile în sectorul fibrelor sintetice.
  cu condiţia ca întreprinderile să îndeplinească toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute în hotărâre.

  Câte CAEN-uri pot fi specificate pentru finanţare în temeiul HG nr.1680/2008?

  În Cererea de Acord pentru finanţare, în Secţiunea A - Prezentarea solicitantului, trebuie să se specifice Obiectul principal sau toate obiectele secundare de activitate si codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru care se solicită finanţarea.
  Subliniem faptul că solicitantul are obligaţia de a mentine cel puţin pe timp de 5 ani de la data finalizării atât investiţia cât şi codul/codurile CAEN corespunzătoare obiectului de activitate pentru care s-a solicitat finanţarea.

  Ce se înţelege prin prelucrarea produselor agricole?

  Conform Regulamentului Comisiei Europene nr.800/2008. "prelucrarea produselor agricole" înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.


  Există un model de "plan de investiţii" care să cuprindă toate elementele obligatorii?

  În Planul de investiţii aferent proiectului de investiţii pentru care se solicită finanţarea trebuie să se evidenţieze cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente proiectului ţinând cont de modul în care acestea se vor regăsi ulterior în facturile emise de furnizor, în procesele verbale de recepţie, precum şi în înregistrările contabile. Pentru fiecare element se va specifica preţul, cantitatea, valoarea şi anul de achiziţie, respectiv trimestrul, sub forma unui tabel centralizator, după următorul model:

  Nr.crt. Denumire activ Cantitate Preţ unitar Valoare Anul/Trimestrul achiziţionării
             

  Există un model de studiu tehnico-economic?

  Studiul tehnico-economic este un document care trebuie elaborat de o firmă de specialitate in domeniu, independentă de beneficiarul ajutorului de stat. Studiul trebuie să prezinte argumentele care demonstrează că proiectul de investiţii se încadrează în conceptul de ½investiţie iniţială½ si trebuie să conţină prezentarea pieţei relevante a produsului (piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele si/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate).
  Documentul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
  - o prezentare a consultantului;
  - o prezentare a solicitantului de ajutor de stat ;
  - o prezentare a proiectului din punct de vedere tehnic care să corespundă cu planul de investiţii;
  - o analiză economică a proiectului:

  • fundamentarea cifrei de afaceri previzionată prin prezentarea de scrisori de intenţie şi/sau contracte încheiate cu potenţialii clienţi, din care să rezulte că există asigurarea vânzării produselor obţinute ca urmare a realizării proiectului de investiţii;
  • un bilanţ previzionat;
  • un cont de profit şi pierderi previzionat, pe perioada derulării proiectului şi 5 ani după finalizarea acestuia;
  - calculul indicatorilor cantitativi prevăzuţi în Capitolul III din Ghidul solicitantului de ajutor de stat în baza H.G.nr.1680/2008 (se va detalia modul de calcul şi se va explica rezultatul indicatorilor obţinuţi), a indicatorilor calitativi + cuantificarea contribuţiei proiectului la dezvoltarea regională prin plata contribuţiilor la bugetul consolidat al statului (impozit pe profit, taxe şi impozite locale, contribuţiile plătite de angajat şi angajator ca urmare a realizării unui anumit număr de noi locuri de muncă, etc.) ;
  - demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat conform Art. 11(2) din HG nr.1680/2008;
  - concluzii din care să rezulte viabilitatea proiectului.

  Ce cheltuieli sunt considerate eligibile?

  Conform prevederilor H.G. nr.1680/2008, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate eligibile costurile asociate unei investiţii iniţiale realizate în acelaşi perimetru, referitoare:
  - fie la imobilizările corporale şi/sau necorporale*) referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente; sunt considerate eligibile costurile aferente investiţiilor în active corporale legate de:
       - realizarea de construcţii industriale, turistice şi medicale;
       - achiziţionarea de echipamente:

  • instalaţii tehnice şi maşini;
  • alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial, medical şi pentru echiparea construcţiilor turistice,
  Conform prevederilor punctului 6.1.2, Capitolul I, Anexa 2 la H.G. nr.1680/2008, pentru activele eligibile, există condiţia ca acestea să fie noi.
  fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis**) sau s-ar fi închis***) fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.
  ---------------------------------------------------------------------
  *) Prin active necorporale se înţelege activele constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
  **)- unitate care s-a închis - unitatea aparţinând unei întreprinderi :
  i) cu privire la care organele de conducere au decis, în condiţiile legii, închiderea şi în urma acestei decizii unitatea nu mai desfăsoară activitate sau
  ii) aflată în procedură de lichidare, în condiţiile legii.
  ***)- unitate care s-ar fi închis fără această achiziţie - unitatea aparţinând unei întreprinderi:
  i) cu privire la care organele de conducere au decis, în condiţiile legii, închiderea sau
  ii) aflată în procedură de reorganizare, în condiţiile legii.

  Prin ce se poate demonstra efectul stimulativ al ajutorului de stat?

  Documentaţia depusă trebuie să demonstreze că ajutorul de stat are un ½efect stimulativ½ şi îndeplineşte unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

  • o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
  • o creştere substanţială a domeniului de aplicare al proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
  • o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;
  • o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/ activităţii în cauză;
  • proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului.

  Care sunt criteriile de evaluare a indicatorilor care trebuie avuţi în vedere la depunerea cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.1680/2008?

  Scopul introducerii indicatorilor de eficienţă economică (factori cantitativi şi factori calitativi) în conţinutul H.G. nr.1680/2008 este acela de a demonstra viabilitatea proiectelor de investiţii pentru care se solicită finanţarea. Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada realizării investiţiei plus 5 ani de la finalizarea acesteia, perioadă obligatorie pentru menţinerea investiţiei. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea rezultatului obţinut, eventual cu fundamentarea neîncadrării în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  La momentul analizei dosarului de finanţare, se verifică încadrarea indicatorilor în limitele prevăzute de hotărâre, ţinând cont de datele publicate de Comisia Naţională de Prognoză şi Banca Naţională a României. După finalizarea investiţiei, se va monitoriza încadrarea în limite conform prevederilor legale.

  Cum se calculează contribuţiile întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională?

  În studiul tehnico-economic trebuie prezentată calcularea indicatorilor cantitativi prevăzuţi în Capitolul III din Ghidul solicitantului de ajutor de stat în baza H.G. nr. 1680/2008 (se va detalia modul de calcul si se va explica rezultatul indicatorilor obţinuţi) si a indicatorilor calitativi + cuantificarea contribuţiei proiectului la dezvoltarea regională prin plata contribuţiilor la bugetul consolidat al statului (impozit pe profit, taxe şi impozite locale, contribuţiile plătite de angajat si angajator ca urmare a realizării unui anumit număr de noi locuri de munca, etc.).
  La momentul analizei dosarului de finanţare, se verifică încadrarea indicatorilor în limitele prevăzute de hotărâre, ţinând cont de datele publicate de Comisia Naţională de Prognoză şi Banca Naţională a României. După finalizarea investiţiei, se va monitoriza încadrarea în limite conform prevederilor legale. Contribuţiile estimate de societate a fi virate la bugetul consolidat al statului sunt cele stabilite pornind de la previziunile economico - financiare aferente proiectului de investiţii şi ca urmare a creării noilor locuri de muncă, respectiv impozit pe profit aferent proiectului, impozite şi taxe la bugetele de asigurări sociale, sănătate, şomaj – angajat, angajator – precum şi alte taxe şi impozite la bugetul local, dacă este cazul.
  În cazul neîndeplinirii prevederilor Acordului de finanţare emis, Unitatea de implementare a schemei propune ministrului finanţelor publice recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat, conform prevederilor paragrafului 4.2, Cap. V, Anexa 3 la H.G. nr. 1680/2008.

  La stabilirea ajutorului de stat se au în vedere şi Fondurile europene primite de societate ?

  În cazul în care un proiect de investiţii poate fi susţinut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu poate fi sustinut cu măsuri de natura ajutorului de stat, pentru aceleaşi costuri eligibile, conform prevederilor Art.10 (2) din OUG nr.85/2008 privind stimularea investitiilor.

  Care sunt modalităţile de asigurare a co-finanţării proiectului?

  Co-finanţarea unui proiect poate fi asigurată prin:

  • credit bancar, situaţie în care se prezintă Scrisoarea de confort angajantă conform modelului publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
  • împrumut intra-grup, situaţie în care se prezintă hotărârea AGA privind împrumutul către societate, contractul de împrumut din care să rezulte perioada de creditare, suma creditată, dobânda şi alte condiţii de creditare;
  • aport de capital, situaţie în care se prezintă hotărârea AGA privind majorarea de capital social, etc.
  Solicitantul trebuie să asigure co-finanţarea şi să prezinte documentele suport corespunzătoare pentru o sumă cel puţin egală cu contribuţia proprie la realizarea proiectului, respectiv partea de co-finanţare din cheltuielile eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, fără TVA.

  Ce documente trebuie să depună firmele nou înfiinţate în locul situaţiilor financiare pentru anii anteriori?

  Firmele nou înfiinţate vor depune primele situaţii financiare sau declaraţii înregistrate la Administraţia Financiară în raza teritorială în care este situat sediul social sau domiciliul fiscal.

  Ce perioadă vizează cele 2 modificări prevăzute în Hotărâre?

  În cazul în care proiectul de investiţii înregistrează modificări în derularea planului de investiţii sau de ordin tehnico - economic, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico - economică.
  Numărul de modificări care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii este de maximum două modificări. în situaţia în care, în urma controalelor efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice la locul desfăşurării investiţiei, se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în HG nr. 1680/2008, acordul pentru finanţare se revocă.

  Cum se stabileşte numărul de noi locuri de muncă?

  La stabilirea numărului de locuri de muncă nou create, se are în vedere creşterea netă a numărului de angajaţi faţă de data depunerii Cererii de finanţare.
  Ca urmare a realizării investiţiei iniţiale, întreprinderile trebuie să creeze un număr de locuri de muncă, conform art. 2, Cap. II din hotărâre, pe care trebuie să le menţină o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investiţiei.
  Monitorizarea creării noilor locuri de muncă va avea în vedere contractele de muncă cu normă întreagă încheiate pe perioade nedeterminate şi plata contribuţiilor angajatorului şi angajaţilor la bugetul consolidat al statului.

  La ce se referă situaţia juridică a terenului?

  Pentru a beneficia de ajutor de stat în temeiul H.G. nr. 1680/2008, solicitantul trebuie să depună documentele justificative privind situaţia juridică a terenului pe care urmează să se realizeze investiţia, din care să rezulte dreptul real asupra terenului - condiţie obligatorie pentru emiterea autorizaţiei de construcţie, conform prevederilor Art.1, coroborate cu prevederile Anexei nr.2 la Legea nr.50/1991, republicată.
  Conform acestei Legi: "Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel."
  iar
  "Dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii este
  Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare:
  1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
  2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept."

  Terenul pe care se realizează investiţia trebuie să fie liber de sarcini .

  Ce procedură de achiziţie se poate utiliza pentru achiziţionarea activelor în cadrul proiectului?

  Pentru achiziţionarea activelor în cadrul unui proiect de investiţii, inclusiv selectarea constructorului, întreprinderea trebuie să îşi elaboreze o procedură internă de achiziţii, care să respecte principiile achiziţionării în condiţii de piaţă: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, eficienţa utilizării fondurilor, etc.
  Această regulă se aplică inclusiv la contractarea realizării construcţiilor.

  Care sunt principiile în achiziţionarea echipamentelor prin intermediul unei operaţiuni de leasing financiar ?

  În cazul achiziţionării de echipamente prin intermediul unei operaţiuni de leasing financiar, HG nr.1680/2008 prevede menţionarea în mod expres a obligaţiei beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing.
  Echipamentele, pentru care se solicită decontare, vor fi considerate eligibile de către Unitatea de Implementare numai după ce acestea sunt în proprietatea beneficiarului, sunt însoţite de documente justificative, există fizic (recepţionate cu proces verbal de recepţie) în locaţia pentru care s-a solicitat finanţarea, sunt înregistrate în contabilitate şi au fost achitate furnizorilor conform contractelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

  Care este modalitatea de evaluare a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor?

  Conform prevederilor H.G. nr.1680/2008, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, sunt considerate eligibile numai construcţiile sub forma halelor de producţie, a structurilor de primire turistică şi a unităţilor de specialitate pentru asistenţă medicală, iar în cadrul acestora, sunt recunoscute în limita standardului de cost numai cheltuielile cuprinse în subcapitolul 4.1 "Construcţii şi instalaţii" din Anexa nr.4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", la Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

  Valori de referinţă - Cost unitar

  INVESTIŢIE DE BAZĂ "HALĂ DE PRODUCŢIE" COST UNITAR (exclusiv TVA) euro/m2 Ad1)
  Construcţii şi instalaţii (C+I) 370 425 2)
  INVESTIŢIE DE BAZĂ "STRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ AMPLASATĂ ÎN ZONĂ CU RESURSE TURISTICE DEFINITĂ POTRIVIT LEGII"3) COST UNITAR (exclusiv TVA) euro/m2 Ad1)
  Construcţii şi instalaţii (C+I)

  750

  INVESTIŢIE DE BAZĂ "UNITATE DE SPECIALITATE PENTRU ASISTENŢĂ MEDICALĂ" COST UNITAR (exclusiv TVA) euro/m2 Ad1)
  Construcţii şi instalaţii (C+I)

  850


  1) Ad - arie desfăşurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
  2) Hală de producţie amenajată pentru montare pod rulant.
  3) Prezentul standard de cost nu include următoarele categorii de structuri de primire turistică :
  - cu funcţiune de cazare turistică: hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, bungalouri, cabane, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice urbane sau rurale, pensiuni agroturistice, case tradiţionale, alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;
  - cu funcţiune de agrement: cluburi, cazinouri şi centre de închiriere.
  Pentru cheltuielile aferente construcţiilor, întreprinderea va prezenta un deviz general conform structurii prezentate în Anexa nr.4 la HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Se vor ataşa schiţe ale construcţiei din care să rezulte aria desfăşurată estimată.