Acasă» Integritate
Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Principalele acte normative cu impact asupra prevenirii fenomenului de corupție:

  • Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat propriu
  • Hotărârea de Guvern nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
  • Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
  • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
  • Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
  • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public