Activitaţi» Bugetul de stat
Bugetul UE

  Cadrul Financiar Multianual 2014-2020

  Cadrul Legislativ
  a) Acordul Interinstituțional nr.C373/01 din 2.12.2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară;
  b) Regulamentul Consiliului (EU, EURATOM) nr.1311/2.12.2013 privind stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;
  c) Regulamentul (UE, Euratom) nr.623/21.04.2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020;
  d) Decizia Consiliului nr. 335 din 26.05.2014 privind sistemul resurselor proprii ale UE;
  e) Regulamentul (UE, Euratom) nr.608/26.05.2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale UE;
  f) Regulamentul (UE, Euratom) nr.609/26.05.2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei;
  g) Concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 privind cadrul financiar multianual 2014-2020;
  h) Regulamentul Financiar nr.966 din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr.1605/2002 al Consiliului;

  Alocări
  a) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2016, în funcție de evoluția VNB;
  b) Anexa cu alocările rezultate in urma ajustării tehnice a cadrului financiar pentru 2016 în funcție de evoluția VNB;
  c) Pre-alocări/State Membre;
  d) Alocări pentru cadrul financiar multianual 2014-2020