»
Internship 2017

  În perioada 17 iulie - 18 septembrie 2017, Ministerul Finanţelor Publice participă la ediția a V-a a Programului Oficial de Internship, organizat de Guvernul României.

  Programul oferă tinerilor oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administrației publice centrale. Dincolo de activitatea zilnică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, stagiarii vor avea ocazia să participe la întâlniri, discuții și mese rotunde, ședințe de dialog social și grupuri de lucru, cu demnitari (ministru și secretari de stat), înalți funcționari publici (secretar general și secretar general adjunct), directori generali, în cadrul cărora au prilejul să cunoască funcțiile, atribuțiile și organizarea ministerului și să își dezvolte aptitudinile și abilitățile practice.

  În cadrul Ministerului Finanțelor Publice își desfășoară stagiul un număr de 3 stagiari, în următoarele direcții:

  • Direcþia Generală de Politici, Analiză și Cercetare în Domeniul Finanþelor Publice - stagiar Codreanu Mihai Alexandru;
  • Direcția Generală Managementul Cheltuielilor Publice și Investițiilor Publice - stagiar Bălan Cătălin;
  • Direcția Generală Managementul Resurselor Umane - stagiar Musteață Alexandra Gabriela

  Calendarul de organizare și desfășurare a ediției a V-a, 2017 a Programului de Internship este structurat astfel:

  • 24 aprilie - 15 mai: depunerea candidaturilor online;
  • 9 mai - 28 mai: evaluarea candidaturilor online;
  • 29 mai - comunicarea rezultatelor candidaturilor online platforma http://internship.gov.ro/profil/);
  • 29 mai - 18 iunie - interviuri online;
  • 26 iunie: anunþarea rezultatelor (platforma http://internship.gov.ro/profil/);
  • 17 iulie: deschiderea Programului de Internship;
  • 18 septembrie: închiderea Programului de Internship.

  Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.

  Formularul de înscriere este disponibil la http://internship.gov.ro/profil/.

  Ministerul Finanțelor Publice - 16 poziții - condițiile specifice pentru selecție și activitățile stagiarilor

 1. 16 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2017

   Autoritatea de Certificare şi Plată (două poziţii):

   Compartimentul Risc, Nereguli şi Monitorizare Audit (o poziţie) are ca principale atribuţii:
   • colaborarea cu auditul intern/Autoritatea de Audit şi cu auditorii Comisiei Europene/altor organisme donatoare pentru pregătirea și desfășurarea misiunilor de audit;
   • menţinerea Registrului rapoartelor de audit care cuprinde constatările şi recomandările adresate de auditori Autorității de Certificare şi Plată şi Autorităţilor de Management, măsurile necesare pentru implementarea acestora, cât și termenele de realizare;
   • analizarea sesizărilor/notificărilor și menținerea Registrului debitelor/neregulilor comunicate Autorităţii de Certificare şi Plată de către Agenţiile de Implementare în cadrul programelor de pre-aderare, de către Autorităţile de Management ale programelor operaționale finanţate în cadrul perioadei de programare 2007-2013 și în cadrul perioadei de programare 2014-2020, de către Ministerul Fondurilor Europene pentru Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European și monitorizarea stadiului recuperării acestora;
   • pregătirea declaraţiilor anuale privind sumele retrase, recuperate, de recuperat, nerecuperabile aferente programelor finanţate în cadrul perioadei de programare 2007-2013 și în cadrul perioadei de programare 2014-2020 și introducerea în sistemul electronic de comunicare cu Comisia Europeană a datelor privind declaraţiile/anexa la conturile transmise la Comisia Europeană cu privire la aceste sume
   • menținerea evidenţei riscurilor de management/control identificate în activitatea Autorității de Certificare şi Plată aferentă programelor gestionate la nivelul acesteia.

   Compartimentul Asistenţă Tehnică/Serviciul Metodologie şi Asistenţă Tehnică (o poziţie):
   • elaborează şi înaintează propunerile de proiecte al căror beneficiar este Autoritatea de certificare și plată;
   • asigură îndeplinirea de către Autoritatea de certificare și plată a obligaţiilor asumate în calitate de beneficiar de proiecte;
   • întocmește și transmite Autorității de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică/altor instituții care gestionează programe de asistență tehnică rapoartele de progres și cererile de rambursare;
   • elaborează, cu sprijinul autorității contractante, caietele de sarcini aferente achizițiilor şi a celorlalte documente/anexe aferente, în conformitate cu prevederile Acordurilor de implementare a proiectelor pentru care Autoritatea de certificare și plată are calitatea de beneficiar și cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
   • supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către prestatori/furnizori a obligaţiilor asumate în conformitate cu prevederile contractuale.

   Direcţia Generală Managementul Cheltuielilor şi Investiţiilor Publice (două poziţii):

   Direcţia de Analiză şi Eficientizare a Cheltuielilor Publice (o poziţie):
   • participă la procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare pe termen mediu și lung și face propuneri privind modalitățile de economisire identificate pentru cheltuielile publice sectoriale;
   • realizează propuneri de eficientizare a cheltuielilor publice acolo unde identifică domenii de cheltuieli ineficiente, astfel încât, să prezinte conducerii Ministerului Finanțelor Publice, un plan de măsuri necesare a fi luate în vederea reducerii și eliminării acestora;
   • efectuează analize, la nivelul grupurilor de lucru constituite și întocmește situații comparative privind stabilirea eficienței cheltuielilor publice sectoriale și pe elementele componente ale acestora, pentru încadrarea acestora în procesul bugetar.

   Direcţia de Management a Investiţiilor Publice (o poziţie):
   • elaborează politici și strategii în domeniul managementului investițiilor publice, precum și pentru promovarea și implementarea proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați și raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a acestora;
   • pune în aplicare politicile și strategiile în domeniul investițiilor publice și pentru promovarea și implementarea proiectelor finanțate prin parteneriat între sectorul public și cel privat;
   • elaborează recomandari pentru promovarea proiectelor de investiții sub forma ghidurilor de bune practici, metodologiilor de bugetare, raportare și evaluare a oportunitatii acestora;

   Direcţia Generală ECOFIN şi Asistenţă Comunitară (o poziţie):

   • coordonează activitatea privind afacerile europene la nivelul MFP (notificarea legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar, analiza politicilor europene relevante, în vederea elaborării strategiilor sectoriale/mandatelor generale pentru domeniile din competenţa, participă la pregătirea reuniunilor Consiliului ECOFIN, asigură coordonarea elaborării contribuţiei Ministerului Finanţelor Publice la Programul Naţional de Reformă (PNR) elaborat în contextul implementării Strategiei UE 2020, colaborează cu Direcţia Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, în vederea corelării aspectelor conexe procesului de reformă a bugetului Uniunii Europene şi/sau înnoirea perspectivelor financiare, coordonează procesul de pregătire a deținerii Președinției UE de către România în semestrul I/ 2019 pentru dosarele care țin de domeniul finanțelor publice);
   • este Unitate Naţională de Coordonare (UNC) pentru programarea şi gestionarea asistenţei financiare elveţiene destinate României (asigură coordonarea generală a Contribuţiei financiare elveţiene , elaborează şi revizuieşte cadrul de programare aferent Contribuţiei, elaborează propunerile de acorduri de proiecte/ acorduri privind măsura şi propunerile de acorduri de implementare, supervizează pregătirea propunerilor finale de proiecte, rezultate din schiţele de proiecte aprobate, verifică din punct de vedere tehnic rapoartele însoţite de cereri de plată primite de la Organismele intermediare, verifică, aprobă şi transmite Autorităţii de Plată cererile de plată şi rapoartele întocmite de beneficiari, emite instrucţiuni pentru Organismele intermediare/Autoritatea de plată/Beneficiari în vederea implementării Programului de Cooperare Elveţiano-Român, pregăteşte raportul anual şi planificarea implementării anuale).

   Direcţia Generală de Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice (două poziţii):

   • estimarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului național unic de sănătate, bugetului asigurărilor de șomaj și veniturilor proprii ale bugetelor locale;
   • elaborarea punctelor de vedere cu privire la proiectele de acte normative emise de alte direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/altor ministere pe domeniul de activitate al direcţiei;
   • analize periodice privind evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici;
   • soluționarea solicitărilor (interpelări/întrebări/adrese) provenite din cadrul MFP sau din exterior conform domeniului de activitate;
   • analize a impactului principalelor inițiative și politici fiscal-bugetare și a altor modificări legislative cu impact economic major;
   • coordonarea realizării Programului de convergență al României;
   • participarea la fundamentarea poziției României la grupurile de lucru stabilite la nivel intern și internațional.

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale (o poziţie):

   • dezvoltă cadrul normativ în domeniul legislaţiei de impozit pe venit şi contribuţii sociale;
   • elaborarea propunerilor de acte normative (legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, instrucţiuni, etc.) privind îmbunătăţirea sistemului de impunere a persoanelor fizice şi în dmeniul contribuţiilor sociale obligatorii;
   • analizarea proiectelor de acte normative transmise direcţiei în vederea avizării şi eleborării de observaţii şi propuneri, în ce priveşte aspectele fiscale;
   • analizarea proiectelor de acte normative vizând formularistica necesară aplicării sistemului de impunere a veniturilor-contribuţiilor sociale persoanelor fizice şi juridice adecvate variantelor ce se eleborează;
   • analizarea problemelor ce apar în legătură cu aplicarea legii privind impozitul pe venit şi contribuţiilor sociale obligatorii şi elaborează propuneri privind îmbunătăţirea reglementărilor existente;
   • analizarea propunerilor privind soluţionarea problemelor de speţă în legătură cu aplicarea legii privind impozitul pe venit şi contribuţiilor sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   Direcţia Generală Ajutor de Stat (o poziţie) are ca principale atribuţii:

   • elaborarea cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat;
   • aplicarea mecanismelor de implementare specifice schemelor de ajutor de stat administrate de MFP;
   • participarea la consultări cu mediul de afaceri;
   • analizarea solicitărilor de stabilire/ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile cu preţuri reglementate;
   • soluţionarea sesizărilor referitoare la fapte de publicitate înşelătoare şi comparativă interzisă prevăzute de lege.

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie) are ca principale atribuţii:

   • activităţi de informare şi conştientizare în domeniul integrităţii profesionale;
   • elaborează, pe baza nevoilor identificate, tematici/programe de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie.

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (3 poziţii):

   • elaborează, conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate;
   • dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;
   • dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme, bazate pe standardele internaţionale, inclusiv manualele de audit intern;
   • dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;
   • elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern*);
   • avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
   • dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual, precum şi sinteze, pe baza rapoartelor primite, inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
   • efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale;
   • verifică respectarea de către compartimentele de audit public intern, inclusiv de către cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern, evaluează activitatea acestora şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice, respectiv al structurii asociative în cauză;
   • stabileşte cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern în entităţile publice locale;
   • îndrumă entităţile publice locale şi structurile asociative în implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern;
   • stabileşte, în condiţiile legii, pentru domeniile cadrului general de competenţe profesionale cunoştinţele, abilităţile şi valorile pe care o persoană trebuie să le deţină pentru exercitarea activităţii de audit public intern;
   • coordonează sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare naţională a auditorilor interni din entităţile publice, precum şi sistemul de formare profesională continuă a acestora;
   • avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice;
   • cooperează cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementarităţii activităţilor de audit public intern şi audit public extern şi a creşterii eficienţei acestora, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice din România, cu respectarea independenţei, funcţiilor şi cerinţelor specifice fiecărei profesii;
   • cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană.
   • îndeplinește rolul de Autoritate de Audit în contextul Mecanismelor Financiare Spațiului Economic European și Norvegian pentru România, respectiv al programului de Cooperare Elvețioano – Român;
   • elaborează cadrul metodologic și procedural necesar desfășurării activităților specifice Mecanismelor Financiare Spațiului Economic European și norvegian pentru România, respectiv Programului de Cooperare Elvețiano-Român;
   • efectuează direct, pe baza unor eșantioane reprezentative, auditurile operaționale ale proiectelor finanțate de asistență financiară SEE, norvegiană și elvețiană.

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass-Media şi Transparenţă (două poziţii):

   Biroul de Relaţii cu Mass-Media (o poziţie):
   • asigură comunicarea cu mass-media la nivelul Ministerului Finanţelor Publice prin aplicarea regulilor de comunicare pentru transmiterea mesajului public;
   • asigură accesul mass – media la informaţiile cu caracter public care privesc activitatea Ministerului Finanţelor Publice
   • elaborează revista presei, monitorizează fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă româneşti şi străine, monitorizează emisiunile de radio şi televiziune;
   • asigură invitarea reprezentanţilor mass-media, organizează şi participă la desfăşurarea evenimentelor de presă, a interviurilor, conferinţelor de presă, a briefingurilor

   Biroul de Informare Publică, Relaţii cu Publicul şi Transparenţă (o poziţie) are ca principale atribuţii:
   • asigurarea accesului la informațiile de interes public;
   • asigurarea transparenței decizionale;

   Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane (o poziţie):

   • elaborează, actualizează, implementează și monitorizează strategii/politici în domeniul resurselor umane;
   • dezvoltă/ actualizează sistemul de control managerial la nivelul Direcției generale managementul resurselor umane;
   • elaborează propuneri de acte normative/administrative privind optimizarea structurii organizatorice (organigramă, stat de funcții, stat de personal, număr de posturi pe structuri, transformări de posturi);
   • formulează propuneri și observații la diverse proiecte de acte normative cu incidență în domeniul resurselor umane (ex: salarizare, organizare, funcționare, etc.) inițiate de Ministerul Finanțelor Publice sau altă entitate publică;
   • coordonează procesul de elaborare a Regulamentului de organizare și funcționare al ministerului și acordă sprijin metodologic structurilor organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului în acest sens;
   • coordonează și asigură sprijin metodologic în procesul de întocmire a fișelor de post pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului în colaborare cu Serviciul managementul resurselor umane;
   • coordonează și asigură sprijin metodologic în procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului, în colaborare cu Serviciul managementul resurselor umane;
   • elaborează proiecte de acte administrative privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului, în baza reglementărilor legale nou apărute;
   • coordonează procesul de aprobare a programării concediilor de odihnă pentru demnitari, personalul de conducere și execuție din cadrul aparatului propriu al ministerului;
   • oferă consiliere în cadrul procesului de completare/actualizare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului, asigură desfășurarea acestui proces, publicarea pe pagina de internet a ministerului și transmiterea acestora la Agenția Națională de Integritate;
   • participă alături de celelalte structuri organizatorice la implementarea Strategiei naționale anticorupție;
   • elaborează cereri de finanțare și implementează proiecte finanțate din fonduri structurale, în domeniul resurselor umane;
   • realizează analize și studii referitoare la resursele umane de la nivelul ministerului și unităților sale subordonate;
   • realizează demersurile necesare organizării și desfășurării examenelor/ concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, posturilor temporar vacante, în vederea promovării în funcții, în clasă și în grade/trepte profesionale a personalului din aparatul propriu al ministerului, în colaborare cu celelalte structuri organizatorice din minister;
   • întocmește documentația ce rezultă din derularea raporturilor de serviciu/muncă ale angajaților din aparatul propriu al ministerului;
   • întocmește, actualizează și gestionează dosarele profesionale/personale ale angajaților din aparatul propriu al ministerului;
   • aplică prevederile legale privind acordarea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al ministerului.
 2. Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați

   Autoritatea de Certificare şi Plată (două poziţii):

   Compartimentul Risc, Nereguli şi Monitorizare Audit (o poziţie):
   • analiza procedurilor operaționale aplicabile activității compartimentului;
   • analiza cadrului legal aplicabil direcției generale pentru gestionarea instrumentelor structurale aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și a fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020;
   • participare la verificarea sesizărilor/notificărilor primite în cadrul compartimentului, în vederea actualizării Registrului debitelor/neregulilor și la monitorizarea implementării recomandărilor cuprinse în cadrul rapoartelor de audit.

   Compartimentul Asistenţă Tehnică/Serviciul Metodologie şi Asistenţă Tehnică (o poziţie):
   • analiza procedurilor operaționale aplicabile activității direcției și compartimentului;
   • analiza cadrului legal aplicabil direcției pentru gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020;
   • participare la pregătirea propunerilor de proiecte și a caietelor de sarcini pentru care Autoritatea de Certificare și Plată are calitatea de beneficiar.

   Direcţia Generală Managementul Cheltuielilor şi Investiţiilor Publice (două poziţii):

   Direcţia de Analiză şi Eficientizare a Cheltuielilor Publice (o poziţie):
   • întâlniri și discuții cu reprezentanți ai ministerului, precum și ai altor state la București.
   • vizite comune la alte entități ale statului;
   • lucru individual și în comun pentru a găsi soluții inovatoare ce au capacitatea de a minimiza costurile și de a maximiza beneficiile în privința cheltuielilor publice.

   Direcţia de Management a Investiţiilor Publice (o poziţie):
   • întâlniri și discuții cu reprezentanți ai ministerului, precum și ai altor state la București.
   • vizite comune la alte entități ale statului;
   • lucru individual și în comun pentru a găsi soluții inovatoare ce au capacitatea de a minimiza costurile și de a maximiza beneficiile în privința cheltuielilor publice.

   Direcţia Generală ECOFIN şi Asistenţă Comunitară (o poziţie):

   • participă la analiza și elaborarea documentelor care tratează problematica deținerii Președinției UE de către statele membre, cu accent pe pregătirea deținerii Președinției UE de către România în semestrul I/ 2019;
   • participă la analiza politicilor europene relevante, în vederea elaborării strategiilor sectoriale/mandatelor generale pentru domeniile din competenţa MFP;
   • participă la elaborarea contribuţiei integrate a Ministerului Finanţelor Publice la documentele subsecvente Programul Naţional de Reforme 2017 – Planul de acțiuni pentru implementarea PNR 2017, Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor specifice de țară 2017);
   • contribuie la creşterea gradului de informare şi comunicare în privinţa problematicii europene în cadrul MFP (în principal prin elaborarea de note de informare, prezentări);
   • participă, împreună cu îndrumătorul, la întâlnirile organizate de instituţiile de specialitate ale administraţiei publice cu relevanţă pentru responsabilitățile stabilite;
   • participă la asigurarea publicității privind Contribuţia elveţiană;
   • participă la analiza raportărilor referitoare la Fondurile Tematice, pregătite de Organismul Intermediar Elveţian, și la formularea observațiilor Unității Naționale de Coordonare asupra acestora.

   Direcţia Generală de Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice (două poziţii):

   • realizarea de studii economice;
   • colectare și prelucrare date;
   • contribuția la elaborarea notelor adreselor și punctajelor întocmite de direcție;
   • punerea în practică a cunoștințelor teoretice în scopuri adecvate prerogativelor direcției.

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale (o poziţie):

   • participă la elaborarea propunerilor de acte normative privind îmbunătăţirea sistemului de impunere a persoanelor fizice şi în dmeniul contribuţiilor sociale obligatorii;
   • analizează proiecte de acte normative transmise direcţiei, în ce priveşte aspectele fiscale;
   • analizează proiectele de acte normative vizând formularistica necesară aplicării sistemului de impunere a veniturilor-contribuţiilor sociale persoanelor fizice şi juridice adecvate variantelor ce se eleborează;
   • participă la prezentarea şi prelucrarea legii în vederea înformării şi instruirii contribuabililor şi populaţiei în ceea ce priveşte cunoaşterea actului normativ, completarea declaraţiei de impunere şi efectele favorabile rezultate în urma aplicării acesteia;
   • analizează problemele ce apar în legătură cu aplicarea legii privind impozitul pe venit şi contribuţiilor sociale obligatorii şi elaborează propuneri privind îmbunătăţirea reglementărilor existente;
   • analizează propunerile privind soluţionarea problemelor de speţă în legătură cu aplicarea legii privind impozitul pe venit şi contribuţiilor sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   • studiază permanet legislaţia în vigoare privind domeniul fiscal şi alte domenii cu implicaţii în legislaţia fiscală, precum şi alte materiale de specialitate.

   Direcţia Generală Ajutor de Stat (o poziţie):

   • participarea la sedințe având ca scop elaborarea cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat;
   • implicarea în implementare schemelor de ajutor de stat administrate de MFP;
   • participarea la consultări cu mediul de afaceri;
   • analizarea solicitărilor de stabilire / ajustare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile cu prețuri reglementate.

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie):

   • să asimileze diverse informaţii referitoare la prevederile legale aplicabille funcţiei publice, în contextul creşterii gradului de integritate a funcţionarilor publici, cât şi la Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, cu exemplificare privind Ministerul Finanţelor Publice.

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (3 poziţii):

   • colectează, prelucrează şi centralizează informaţiile necesare pentru elaborarea Strategiei dezvoltării controlului financiar public intern pentru perioada 2017-2020;
   • colectează, prelucrează şi centralizează informaţiile necesare pentru dezvoltarea cadrului normativ privind auditul public intern;
   • participă, în echipă, la elaborarea materialelor necesare direcţiei pentru participarea la seminarii şi conferinţe.
   • participă, în echipă, la activităţile de pregătire profesională continuă organizate de direcţie;
   • participă, în echipă, la misiunile de audit operațional desfășurate de UCAAPI;
   • participă, în echipă, la misiunile de evaluare a activității de audit public intern desfășurate de UCAAPI.

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass Media și Transparenţă (o poziţie):

   Biroul de Relaţii cu Mass-Media (o poziţie):
   • monitorizarea presei centrale şi a fluxurilor agenţiilor de presă;
   • actualizarea bazei de date a jurnaliştilor acreditaţi;
   • arhivarea declaraţiilor demnitarilor Ministerului Finantelor Publice.

   Biroul de Informare Publică, Relaţii cu Publicul şi Transparenţă (o poziţie) are ca principale atribuţii:
   • realizarea unor materiale de informare publică;
   • actualizarea și consolidarea bazei de date cu informații de interes public.

   Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane (o poziţie):

   • analizează documentele strategice și cele cuprinzând politicile de resurse umane existente la nivelul direcției și formulează propuneri/recomandări;
   • studiază documentele privind cadrul organizatoric și funcțional la MFP existente la nivelul Direcției Generale Managementul Resurselor Umane;
   • participă la ședințele/discuțiile care au loc la nivelul direcției sau cu reprezentanții altor structuri ale MFP sau ai altor instituții publice pe teme care vizează aplicarea mecanismelor și instumentelor de management al resurselor umane la nivelul MFP;
   • participă la analiza și elaborarea/modificarea documentelor specifice sistemului de control intern managerial la nivelul Direcției Generale Managementul Resurselor Umane;
   • participă la elaborarea/modificarea analizelor și studiilor referitoare la resursele umane de la nivelul ministerului și unităților sale subordonate;
   • participă la formularea de puncte de vedere/propuneri/recomandări de modificare/completare a actelor normative în vigoare aplicabile domeniului resurselor umane.
 3. Condițiile specifice pentru selecție

   Autoritatea de Certificare şi Plată (două poziţii):

   Compartimentul Risc, Nereguli şi Monitorizare Audit (o poziţie)
   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Drept;

   • ştiinţe administrative;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar

   Compartimentul Asistenţă Tehnică/Serviciul Metodologie şi Asistenţă Tehnică (o poziţie)
   • Domeniul studiilor necesare:
   • Cibernetică şi statistică;

   • Informatică economică;

   • Contabilitate;

   • Marketing;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar

   Direcţia Generală Managementul Cheltuielilor şi Investiţiilor Publice (două poziţii):

   Direcţia de Analiză şi Eficientizare a Cheltuielilor Publice (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;

   • Economie;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Direcţia de Management a Investiţiilor Publice (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Drept;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Direcţia Generală ECOFIN şi Asistenţă Comunitară (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;

   • ştiinţe administrative;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   Direcţia Generală de Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice (două poziţii):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Cibernetică şi statistică;

   • Economie şi afaceri internaţionale;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date (Eurostat, INS) – nivel intermediar;

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • nu este cazul;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Direcţia Generală Ajutor de Stat (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • ştiinţe administrative;

   • Economie;

   • Finanţe;

   • Contabilitate

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • ştiinţe administrative;

   • Competențe lingvistice:
   • nu este cazul;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (3 poziţii):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Cibernetică şi statistică;

   • Informatică economică;

   • Contabilitate;

   • Management;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • limba francez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass-Media şi Transparenţă (două poziţii):
   Biroul de Relaţii cu Mass-Media (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • ştiinţe ale comunicării;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Biroul de Informare Publică, Relaţii cu Publicul şi Transparenţă (o poziţie)
   • Domeniul studiilor necesare:
   • ştiinţe ale comunicării;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel avansat;

   • Prelucrare baze de date – nivel intermediar;

   • Analiză semantică;

   • Realizare infografice;

   • Creaţie web design;

   Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • ştiinţe administrative;

   • Drept;

   • ştiinţe ale comunicării;

   • ştiinţe politice;

   • Management;

   • Administrarea afacerilor;

   • Economie;

   • Sociologie;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;