Acasă» Informaţii publice
Prevenire

Legea prevenirii nr.270/2017
Contravențiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017
Model plan de remediere

Faptele contravenționale sancționate de organele cu atribuții de control din domeniul de activitate al Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate:
1. Pct.53 din Anexa nr.1 a HG nr.33/2018 - Materiale care oferă îndrumări cu privire la aplicarea corectă și unitară a prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată:

2. Pct.54 din Anexa nr.1 a HG nr.33/2018 - Materiale care oferă îndrumări cu privire la aplicarea corectă și unitară a Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă

3. Pct.42-52 din Anexa nr.1 a HG nr.33/2018 - Domeniul de competență al Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

  • Îndrumar privind modul de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare;
  • Îndrumar privind avizarea normelor metodologice specificie exercitării activității de audit public intern, Revizia I;
  • Îndrumar  privind avizarea normelor metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern;
  • Îndrumar privind avizarea proiectelor de Carta auditului intern;
  • Îndrumar privind Planificarea multianuala si anuala a activitatii de audit public intern;
  • Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare.
  • Legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor o reprezintă Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, lege cadru care reglementează modalitatea de respectare a aspectelor de formă și de fond a instrumentării cauzelor contravenționale.
  • Drepturile și obligațiile Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF în desfășurarea activităților de constatare și sancționare a contravențiilor se regăsesc la art.6 alin. (2) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede faptul că în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul din cadrul Agenţiei care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă are dreptul: să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege precum și la art.7 lit.D din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede:
   14. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală;
   16. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la regimul produselor accizabile şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;
   17. efectuează, în condiţiile Codului de procedură fiscală, controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte care sunt interzise de actele normative în vigoare;
   18. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege.
  • Lista amenzilor contravenționale din sfera de competență a Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF