Acasă» Proiecte digitalizare
Proiect SIPOCA 737

Titlul proiectului

Creșterea capacității administrative a MFP şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de documente din arhiva instituției

Cod SIPOCA 737/ SMIS 130103

La începutul anului viitor va fi lansată licitația pentru achiziția Serviciilor privind realizarea unei analize generale a stării de fapt a sistemului informatic actual și definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru procedural și informațional (infrastructura IT) în vederea dezvoltării portalului ANAF pentru îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri .

Proiect finanțat din: Fondul Social European (FSE)
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Beneficiar: Ministerul Finanțelor Publice

Stadiul proiectului

Contract de finanțare nr.557/09.09.2020 , semnat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentruProgramul Operațional Capacitate Administrativăși Ministerul Finanțelor Publice în calitate de Beneficiar.

Scopul proiectului

Creșterea capacității administrative a Ministerului Finanțelor Publice (MFP) şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică, pentru obținerea de documente din arhiva instituției.

Obiectivele specifice ale proiectului

Os.1. Optimizarea și simplificarea serviciului de eliberare a documentelor din arhiva instituției prin intermediul portalului Spațiului privat virtual (SPV)

Os.2. Formarea/ instruirea pentru îmbunãtãțirea abilitaților și cunoștințelor personalului MFP pentru înțelegerea abordãrii pe procese și implementarea mãsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect.

Măsuri de simplificare administrativă prevăzute a fi implementate

 • acces facil și imediat către servicii publice care să fie disponibile non-stop și accesibile din orice loc, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile.
 • identitatea electronică a utilizatorului - acces la servicii publice electronice utilizând un mijloc de comunicare uzual, cu respectarea legislației în vigoare;
 • schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

Necesitatea implementării proiectului
Platforma de arhivare electronică existentă este bazată pe tehnologii relativ învechite și greu de utilizat și administrat de către personalul MFP şi al instituțiilor din subordine, prezentând perioade îndelungate de nefuncționare. Costurile generale de întreținere sunt extrem de ridicate raportat la activitățile pe care le acoperă.
Activitatea MFP şi a instituțiilor din subordine este influențată negativ, instituția fiind în imposibilitatea de a-și desfășura eficient activitatea din cauza deselor întreruperi intervenite în funcționarea platformei.
Există întârzieri mari în identificarea documentelor solicitate în platforma existentă în jurul datei limită de depunere a unor dosare solicitate de alte instituții, când se înregistrează fluxuri foarte mari de trafic care conduc la blocarea platformei și implicit a activității MFP şi a instituțiilor din subordine.
Un număr ridicat de beneficiari utilizează ghișeele instituției, pentru solicitarea anumitor documente care nu sunt disponibile prin portalul ANAF (de exemplu documente privind contribuțiile solicitate de CNPP).
Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor, atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și la nivel inter și intra-instituțional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației publice (din perspectiva costurilor și timpului de reacție) și să crească gradul de transparență și integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor și mediului de afaceri și la îmbunătățirea imaginii MFP.

Modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor identificate
Prin această propunere de modernizare a platformei de arhivare electronică se urmărește:

 • Eliminarea întârzierilor foarte mari în identificarea documentelor solicitate în platforma existentă în jurul datei limită de depunere a unor dosare solicitate de alte instituții, când se înregistrează fluxuri foarte mari de trafic care conduc la blocarea platformei și implicit a activității MFP şi a instituțiilor din subordine;
 • Reducerea numărului de beneficiari la ghișeele instituției, pentru solicitarea anumitor documente care nu sunt disponibile prin portalul ANAF (de exemplu documente privind contribuțiile solicitate de CNPP). reducând astfel povara administrativă pentru cetățeni, prin eliminarea necesității obținerii unor documente de la o altă instituție (MFP) necesare pentru obținerea unui serviciu furnizat de o instituție (de ex. CNPP, organe de control etc.).
 • Eficientizarea activității MFP şi a instituțiilor din subordine (din perspectiva costurilor și a timpului de reacție) și creșterea gradului de transparență și eficiență în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor și la îmbunătățirea imaginii administrației publice.

Principalele activități derulate pentru implementarea proiectului

 • Managementul proiectului
 • Dezvoltarea soluției de arhivare electronică a instituției pentru îmbunătățirea; interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri în vederea obținerii documentelor din arhiva instituției;
 • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului MFP şi a instituțiilor din subordine
 • Informare și publicitate

Livrabile

 • Studiu al situației existente referitor la domeniul specific al serviciului arhivă gestionat de MFP şi instituţiile din subordine (legislație, procese, instrumente de lucru, proceduri).
 • Platforma integrată ce va include:

 • - pachet licențe software pentru aplicațiile ce vor fi achiziționate în proiect;
  - platformă hardware de procesare și stocare, pentru o parte din aplicațiile din proiect, în limita bugetului.

Beneficiari

 • cetățeni și societăți comerciale: cca. 3 milioane;
 • instituții publice şi entităţi private: cca. 20.000;
 • utilizatorii interni MFP şi ai instituţiilor din subordine: cca. 30.000.

Rezultate așteptate

Îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică și obținerii de servicii electronice extinse prin portalul ANAF urmărindu-se disponibilitatea extinsa a serviciilor electronice către beneficiari, creșterea eficienței în procesarea documentelor prin reducerea numărului de zile pentru parcurgerea procedurilor și extinderea gamei de servicii oferite în sistem electronic prin SPV.
Prin soluția implementată se urmărește reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri prin reducerea duratei de obținere de către beneficiari a documentelor solicitate de la 5-7 zile lucrătoare de la solicitare și 2 drumuri la ghișeu, la 1 zi lucrătoare fără deplasare la ghișeu.

Echipa de management a proiectului
Ionuț VASILCA - manager de proiect
Mariana DRĂGOI - asistent manager de proiect
Roxana MĂDÎRJAC - expert comunicare
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro

Data de începere: 09.09.2020

Data de finalizare: 08.09.2022

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea totală a proiectului: 26.949.305,69 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 22.633.067,94 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 4.316.237,75 lei

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sã vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Consolidarea integrității în instituțiile publice și în mediul de afaceri