Acasă» Proiecte digitalizare
Proiect SIPOCA 739

Titlul proiectului

Creșterea capacității administrative a MFP şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF

Cod SIPOCA 739 / SMIS 130101

La începutul anului viitor va fi lansată licitația pentru achiziția Serviciilor privind realizarea unei analize generale a stării de fapt a sistemului informatic actual și definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru procedural și informațional (infrastructura IT) în vederea dezvoltării portalului ANAF pentru îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri .

Proiect finanțat din: Fondul Social European (FSE)
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Beneficiar: Ministerul Finanțelor Publice

Stadiul proiectului

Contract de finanțare nr.558/09.09.2020, semnat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentruProgramul Operațional Capacitate Administrativăși Ministerul Finanțelor Publice în calitate de Beneficiar.

Scopul proiectului

Creșterea capacității administrative a Ministerului Finanțelor Publice (MFP) şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică și obținerii de servicii electronice extinse prin portalul ANAF.

Obiectivele specifice ale proiectului

Os.1. Optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor oferite în cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV) prin portalul ANAF prin:

 • modernizarea portalului ANAF și a Spațiului Privat Virtual (SPV) pentru asigurarea unei înalte disponibilități a serviciilor electronice disponibile în SPV ;
 • extinderea gamei de servicii oferite în sistem electronic prin SPV;
 • extinderea disponibilității serviciilor electronice către beneficiari prin realizarea variantelor portalului ANAF adaptate la dispozitive de tip smartphone şi tabletă;
 • dezvoltarea unor aplicaţii pentru platformele Android și IOS prin care sunt accesibile anumite servicii furnizate prin SPV;
 • introducerea de modalităţi noi de autentificare în sistem prin dispozitive mobile.
Os.2. Formarea/instruirea pentru îmbunătățirea abilitaților și cunoștințelor personalului MFP pentru înțelegerea abordării pe procese și implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect.

Măsuri de simplificare administrativă prevăzute a fi implementate

 • acces facil și imediat către servicii publice care să fie disponibile non-stop și accesibile din orice loc, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane, tablete) mobile.
 • identitatea electronică a utilizatorului - acces la servicii publice electronice utilizând un mijloc de comunicare uzual, cu respectarea legislației în vigoare;
 • schimbul electronic de documente, completarea de formulare online, furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise.

Necesitatea implementării proiectului
La ora actuală portalul ANAF este utilizat de către circa 1 milion de persoane fizice și societăți care depun declarații, circa 15.000 de instituții de stat și circa 30.000 de utilizatori interni MFP care accesează sute de aplicații. Portalul ANAF existent este bazat pe tehnologii relativ învechite și greu de utilizat și administrat de către personalul MFP şi al instituțiile din subordine, prezentând în mod repetat perioade de nefuncționare. Costurile generale de întreținere sunt extrem de ridicate raportat la activitățile pe care le acoperă.
Activitatea MFP şi a instituțiilor din subordine este influențată negativ, instituția fiind în imposibilitatea de a-și desfășura eficient activitatea din cauza deselor întreruperi intervenite în funcționarea Portalului. În același timp, având în vedere avansul tehnologic și accesibilitatea la facilitățile oferite de acesta, există din ce în ce mai mulți beneficiari care ar dori să acceseze serviciile MFP/ANAF de pe dispozitive mobile.
Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor, atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și la nivel inter și intra-instituțional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației publice (din perspectiva costurilor și timpului de reacție) și să crească gradul de transparență și integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor și mediului de afaceri și la îmbunătățirea imaginii administrației publice.

Modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor identificate
Prin această propunere de dezvoltare și extindere sisteme informatice, MFP urmărește modernizarea instrumentelor informatice pe care le are în dotare, ceea ce implicit conduce la creșterea capacității administrative, asigurarea unor servicii publice de calitate care contribuie astfel la atingerea obiectivelor unui management eficient și transparent, precum și la implementarea unor proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.
Soluția implementată va asigura integrarea proceselor aferente unor servicii publice și garantarea securității informațiilor colectate și/sau prelucrate, cu scopul reducerii poverii pentru utilizatori (front-office), concomitent cu integrarea cu aplicațiile din back-office.

Principalele activități derulate pentru implementarea proiectului

 • Managementul proiectului
 • Dezvoltarea portalului ANAF pentru îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică în vederea extinderii gamei de servicii electronice accesibile inclusiv prin dispozitive mobile, în scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor
 • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului MFP şi a instituțiilor din subordine
 • Informare și publicitate

Livrabile

 • Studiu al situației existente referitor la funcționarea portalului existent în domeniul specific al serviciilor gestionate de MFP şi instituţiile din subordine, precum și identificarea serviciilor care pot face obiectul furnizării prin dispozitive mobile (legislație, procese, instrumente de lucru, proceduri).
 • Dezvoltarea unei platforme integrate ce va include:

 • - pachet licențe software pentru aplicațiile ce vor fi dezvoltate/achiziționate în proiect;
  - platformă hardware de procesare și stocare, pentru o parte din aplicațiile din proiect, în limita bugetului

Beneficiari

 • cetățeni și societăți comerciale: cca. 3 milioane;
 • instituții publice şi entităţi private: cca. 20.000;
 • utilizatorii interni MFP şi ai instituţiilor din subordine: cca. 30.000.

Rezultate așteptate
Îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică și obținerii de servicii electronice extinse prin portalul ANAF urmărindu-se disponibilitatea extinsa a serviciilor electronice către beneficiari, creșterea eficienței în procesarea documentelor prin reducerea numărului de zile pentru parcurgerea procedurilor și extinderea gamei de servicii oferite în sistem electronic prin SPV.
Prin soluția implementată se urmărește reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri prin reducerea duratei de obținere de către beneficiari a documentelor solicitate de la 5-7 zile lucrătoare de la solicitare și 2 drumuri la ghișeu, la 1 zi lucrătoare fără deplasare la ghișeu.

Echipa de management a proiectului
Mihaela DRĂGULIN - manager de proiect
Elena TIMOFTE - asistent manager de proiect
Roxana MĂDÎRJAC - expert comunicare
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro

Data de începere: 09.09.2020

Data de finalizare: 08.09.2022

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea totală a proiectului: 23.949.126,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 20.133.401,56 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 3.835.724,92 lei

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sã vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Consolidarea integrității în instituțiile publice și în mediul de afaceri