Acasă» Prezentare
Rolul şi organizarea MFP

Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză și îndeplinește următoarele funcții:

  • de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investițiilor publice, domenii reglementate specific;
  • de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;
  • de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;
  • de concepție bugetară şi fiscală;
  • de administrare a veniturilor statului;
  • de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
  • de administrare a datoriei publice;
  • de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar şi fiscal;
  • de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007 - 2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014 - 2020, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian;
  • de monitorizare împreună cu celelalte ministere/autorități competente potrivit legii a asistenței tehnice oferite acestora de instituțiile financiare internaționale şi băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională;
  • de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum şi a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;
  • de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public;
  • de organizare şi exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;
  • de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
  • de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală şi unitățile subordonate;
  • de control al aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcționării instituțiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
  • de autoritate cu competențe în domeniul politicii şi legislației vamale, coordonare, îndrumare şi control în acest domeniu;
  • de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor şi comunicațiilor, de consultanță juridică, precum şi de promovare a unui cadru de lucru comunicațional;
  • de autoritate cu atribuții în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român;
  • de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale în vigoare;
  • de implementare a politicilor de eficientizare a managementului investițiilor publice;
  • de evaluare a oportunității implementării proiectelor de investiții publice ca parteneriate între sectorul public şi unul sau mai mulți parteneri privați, în vederea transmiterii spre aprobare Guvernului;
  • de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian şi Programul de cooperare elvețiano-român, conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism;
  • de unitate de achiziții centralizate realizate prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.
  • de administrare a monopolului de stat privind organizarea şi exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României, exercitată prin Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

  1. coerența, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul finanțelor publice pe termen mediu;
  2. armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  3. întărirea autorității instituției;
  4. perfecționarea managementului fondurilor publice;
  5. transparența activității în toate domeniile sale de activitate;
  6. colaborarea cu partenerii sociali;
  7. asigurarea unui mediu de afaceri concurențial şi predictibil.

A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
I. Cu finanțare de la bugetul de stat

  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală
  2. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate
  3. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
  4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

II. Cu finanțare din venituri proprii şi, în completare, subvenții de la bugetul de stat

  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

B. Instituții şi activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice

  1. Tipărirea şi difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice şi Contabilitate

C. Companii naționale, societăți naționale şi societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar

  1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  2. CEC BANK – S.A.
  3. Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A.
  4. Fondul Român de Contragarantare S.A.
  5. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și filialele sale.