Activitaţi» Bugetul de stat
Scrisoare cadru pentru bugetul anului următor


Scrisoare cadru 2019

Scrisoare cadru 2019

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 şi perspectiva 2020-2022


 • Formulare proiect buget de stat
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2017-2022

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2017-2022 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul "Alte cheltuieli", a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2017-2019

  • Formular 3/21/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman şi categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2017-2019

  • Formular 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2017-2019

  • Formular 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2019 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2019 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului*) finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sume alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2022 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2022 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 -Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2017-2022*) (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2022*)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2022*) (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2017-2022*)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2017-2022*)

  • Formular 20 - Sinteza1 proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza *) proiectelor finantate / propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului*) finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni privind completarea formularelor: 22, 23, 24

  • Instrucţiuni privind completarea formularului 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2017-2019

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2017-2019

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2017-2019

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2017-2019

  • Formular 45 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru recrutarea, selecția și plata rezerviștilor voluntari pe anii 2017-2019

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli pe anii 2017-2019

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2017-2019

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2017-2019

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2017-2019

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2017-2019*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2017-2019

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2017-2019

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2017-2019

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010 - art.31 şi art.32) pe anii 2017-2019

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2017-2019

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2017-2019

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe anii 2017-2019

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2017-2019

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2017-2019

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2017-2019

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2017-2019

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2017-2019

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2017-2019

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2017-2019

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2017-2019

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2017-2019

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2017-2019

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2017-2019

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2017-2019

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2017-2019

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2017-2019

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul…….*)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi ajutor social pe anii 2017-2019

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2017-2019

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2017-2019

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii"lit.a) "Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri"

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.b) "Dotări independente"

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.c) "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii"

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii"lit.d) "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările"

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.e) "Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii"

  • Formular 88F -Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.f) "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2017-2019

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2017-2019

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2017-2019

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2017-2019

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2017-2019

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2019 şi pentru anii..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2019 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

  • Formular 99 - Fundamentarea propunerilor privind alocãrile bugetare pentru proiectele de investiții publice semnificative prioritizate • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
  • Cuprins

  • Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2017-2022

  • Formular 100/01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2017-2022

  • Formular 100/02- Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2022 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 101 - Număr maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sumele alocate de la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate )

  • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 105 - Fişa programului

  • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 114 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2017 - 2022

  • Formular 114/01 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2017 - 2022

  • Formular 114/02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017 - 2022 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2018-2019 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

  • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 117/01 - Fişa programului

  • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2017-2022

  • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2022 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2017-2018 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 123 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2022 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2022*)

  • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2022*) (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2017-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 126/01 - Fişa programului

  • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj
  • Cuprins

  • Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.a) "Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri"

  • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.b) "Dotări independente"

  • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C. "Alte cheltuieli de investiţii lit.c) "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii"

  • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C " Alte cheltuieli de investiţii" lit.d) "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările"

  • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.e) "Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 137F - Lista detaliată a poziţiei C ˝Alte cheltuieli de investiţii˝ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2018

  • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.a) "Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri"

  • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.b) "Dotări independente"

  • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C. "Alte cheltuieli de investiţii lit.c) "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

  • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C " Alte cheltuieli de investiţii"lit.d) "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările"

  • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.e) "Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 138F - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.f) "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018

  • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.a) "Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri"

  • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii lit.b) "Dotări independente"

  • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. "Alte cheltuieli de investiţii lit.c) "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii"

  • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C " Alte cheltuieli de investiţii" lit.d) "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările"

  • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.e) "Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 139F - Lista detaliată a poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.˝