MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

R A P O R T

 

privind creanţele României la 31 decembrie 2006 

provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

 

 

            I. La data de 31 decembrie 2006, creanţele României provenite din operaţiunile de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989 erau de: 1.427,9 milioane dolari SUA pe relaţia devize convertibile, 1.100,0 milioane ruble transferabile pe relaţia ruble transferabile şi alte sume în diverse valute.

 

Acţiunile în urma cărora au rezultat sumele menţionate, s-au desfăşurat în baza unor acorduri comerciale şi guvernamentale de  credit  pe  termen  mediu şi lung, încheiate  de  statul român cu alte state, în principal din Africa, Asia şi America Latină înainte de 31 decembrie 1989.

 

            Pe relaţia devize convertibile, din suma totală de 1.427,9 milioane dolari SUA, 1135,0 milioane dolari SUA (79,5%) reprezintă creanţe reglementate prin semnarea unor acorduri la nivel guvernamental (Irak,  R.D. Congo şi R.P.D. Coreeană, Guineea) sau creanţe în curs de reglementare (Mozambic).

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, Guvernul este autorizat să aprobe negocierea în vederea recuperării creanţelor provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, precum şi modalitatea de încasare a acestora. Guvernul prezintă, spre informare Parlamentului, semestrial, situaţia creanţelor externe ale României.

           

            Procesul de reglementare  este influenţat de următoarele cauze obiective:

 

            a. pe relaţia devize convertibile

 

            - dificultăţile majore de ordin economic, financiar şi valutar cu care se confruntă unele ţări africane, ale căror debite către România însumează 188,9 milioane dolari SUA ( 64,5% din totalul creanţelor nereglementate în prezent), calificate pentru a primi asistenţă conform iniţiativei HIPC ( ţări cu grad înalt de îndatorare, cele mai sărace din lume): Sudan,  R.Centrafricană, R.Congo,   Somalia, Tanzania;

                       

            - apartenenţa unor ţări debitoare, care fac parte deja din programul HIPC, la categoriile de "ţări afectate de conflicte" şi "ţări post conflicte", care urmează să primească sprijin financiar suplimentar  din partea organismelor internaţionale : R. Centrafricană, R. Congo, Somalia, Sudan.     

                       

           

b. pe relaţia ruble transferabile

 

            - refuzul categoric al autorităţilor cubaneze, ţară care deţine 99,7% din creanţele României în ruble transferabile, de a accepta începerea negocierilor pentru convenirea coeficientului de conversie rublă transferabilă/dolar SUA şi pentru stabilirea unor modalităţi de rambursare a obligaţiilor sale valutare.

 

II. S I T U A Ţ I A*

 la 31 decembrie 2006 a  creanţelor externe rezultate din activitatea de  export şi alte acţiuni externe derulate înainte de 31 decembrie 1989

 

Nr.crt.

Ţara debitoare

Suma de recuperat

A. ÎN DOLARI SUA                                                                         

1

IRAK**

977.085.144, 56

  2

SUDAN

169.858.286, 14

3

SIRIA

45.872.176, 93

4

MOZAMBIC

135.129.599, 01

5

LIBIA

45.568.327, 63

6

Republica GUINEEA

21.665.230, 40

   7

Republica CENTRAFRICANĂ

                        10.686.204, 05

8

Republica  CONGO

                          5.733.342, 00

9

NIGERIA

                        12.587.000, 00

10

SOMALIA

                          2.509.505, 11

11

TANZANIA

                               99.000, 00

12

ZAIR( R.D. CONGO)***

                             595.191, 48

13

R.P.D.COREEANĂ****

546.952, 61

T O T A L

1.427.935.959,92

B. ÎN RUBLE TRANSFERABILE

1

R.CUBA*****

1.096.932.442,  49

2

R.MONGOLĂ

3.049.979, 88

T O T A L

                   1.099.982.422, 37  

 

C. ALTE VALUTE

1. Sudan - 881.325, 47 lire sterline

2. Libia - 22.930.147, 992 dinari libieni (evidenţe MFP)

3. Guineea - 160.000 franci francezi = 24.391,84 euro (evidenţe MFP)

4. Siria - 15.807.232 lire siriene (evidenţe MFP)

 

*Conform evidenţelor Băncii Comerciale Române S.A. (exclusiv datele referitoare la  Siria, Libia, Guineea, R. Centrafricană, R.Congo, Nigeria şi Tanzania). Sunt incluse dobânzile calculate conform ultimelor acorduri de reeşalonare a rambursării datoriei către România încheiate cu ţările debitoare.

 

** Sumă ce urmează a fi încasată de statul român în perioada 01.01.2009 - 01.03.2028, conform Acordului încheiat între Guvernul României şi R.Irak la 18 august 2005.

*** Sumă ce urmează a fi încasată de statul român în perioada 12.01.2007 - 12.10.2011, conform Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul R.D. Congo.

 

****Conform Acordului guvernamental semnat la 20 septembrie 2002, suma a fost convertită din ruble transferabile în 546.952,61 dolari SUA.          

 

***** Inclusiv creditele aferente obiectivului Las Camariocas acordate după 31.12.1989 în sumă de 28.215.198, 56 ruble transferabile.

 

            III. Luând în considerare stadiul negocierilor şi posibilităţile  de recuperare a drepturilor valutare ale statului român în etapa imediat următoare, ţările debitoare României pot fi clasificate astfel:

 

 

Nr.crt.

Ţara debitoare

Suma de recuperat

A. ÎN DOLARI SUA                                                                        

a. ţări debitoare ale căror datorii au fost reglementate prin Hotărâre a Guvernului şi sunt în curs de derulare

1

R.P.D.COREEANĂ

546.952, 61

2

IRAK

977.085.144, 56

3

ZAIR( R.D. CONGO)

595.191, 48

 

Total a

978.227.288, 65

b. ţări debitoare ale căror datorii sunt în curs de reglementare prin HG/Notă mandat  

1

Republica GUINEEA (Acordul a fost semnat; HG în curs de avizare şi aprobare)

 

21.665.230, 40

2

MOZAMBIC (Nota-Mandat pentru aprobarea semnării Acordului în curs de avizare)

 

135.129.599, 01

 

Total b

156.794.829, 41

c . ţări debitoare ale căror datorii sunt în curs de negociere

1

SIRIA

45.872.176, 93

2

LIBIA

45.568.327, 63

 

Total c

91.440.504, 56

d. ţări debitoare ale căror datorii urmează să fie scoase din evidenţa extrabilanţieră a contabilităţii publice prin Hotărâre a Guvernului

1

Republica CENTRAFRICANĂ

10.686.204, 05

                                       Total a - d                             1.237.148.826, 67                                    

e. ţări debitoare ale căror datorii nu au fost încă negociate în vederea reglementării

1

SUDAN

169.858.286, 14

2

Republica CONGO

                        5.733.342, 00

3

NIGERIA

                      12.587.000, 00

4

SOMALIA

                        2.509.505, 11

5

TANZANIA

                             99.000, 00

                     Total e                                                                                      190.787.133, 25        

T O T A L a-e

1.427.935.959, 92

B. ÎN RUBLE TRANSFERABILE

 a. ţări debitoare ale căror datorii sunt în curs de reglementare prin Notă mandat

1

R.MONGOLĂ

3.049.979, 88

 b.   ţări debitoare ale căror datorii nu au fost încă negociate în vederea reglementării

1

R.CUBA

1.096.932.442, 49

T O T A L

1.099.982.422,37

C. ALTE VALUTE

1. Sudan - 881.325, 47 lire sterline

2. Libia - 22.930.147, 992 dinari libieni

3. Guineea - 160.000 franci francezi= 24.391,84 euro

4. Siria - 15. 807.232 lire siriene

 

            Pe relaţia devize convertibile se constată că au rămas de negociat drepturi valutare ale statului român care reprezintă 19,8% din totalul creanţelor.

 

            IV. Program de măsuri pentru semestrul I 2007

 

            Pentru semestrul I 2007, sunt prevăzute următoarele acţiuni:

 

            a. Irak

 

Sumele datorate de Irak statului român, rezultate din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe derulate înainte de 31.12.1989 au fost reglementate,  prin aprobarea de către Guvernul României, în şedinţa din 27.02.2006, a Acordului bilateral între Guvernul României acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Irak acţionând prin Ministerul Finanţelor semnat la Amman la 18 august 2005.

 

Ambele părţi au notificat, în scris, că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a Acordului menţionat.

 

Ca urmare, statul român va încasa, în perioada 01.01.2009 – 31.03.2028  977,1 milioane dolari SUA, ceea ce reprezintă 56,7% din suma de 1.723,1 milioane dolari SUA, înregistrată, în prezent, extrabilanţier în contabilitatea publică, în cazul în care Irakul va beneficia de toate cele trei etape de reducere în procent de 80%.

 

            Creanţele rezultate din exporturile derulate în baza unor credite bancare, nepreluate la datoria publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi  preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante, acordate pentru exporturile şi lucrările de construcţii-montaj efectuate în anii anteriori în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale şi de cooperare ale României cu Irakul,  vor fi reglementate la intern pentru toate societăţile comerciale care sunt în această situaţie, în baza unei hotărâri a Guvernului ce va fi iniţiată de către Ministerul Finanţelor Publice.

 

            Prin aceeaşi hotărâre, se va reglementa şi  modalitatea de scoatere din evidenţa societăţilor comerciale a sumelor reprezentând exporturile derulate pe relaţia Irak.

 

            b. Mozambic

 

            În baza mandatului Comisiilor interdepartamentale constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 republicată, aprobat ulterior prin ordinele miniştrilor instituţiilor componente, în luna octombrie 2006, o delegaţie din România s-a deplasat la Maputo-Mozambic în vederea confirmării datoriei Republicii Mozambic către statul român şi discutării unor posibilităţi de rambursare a acesteia.

                          

            În urma negocierilor a fost confirmată datoria Republicii Mozambic către România şi a fost convenit un proiect de Acord, sub rezerva aprobării acestuia de către Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic.

 

            Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă mandat pentru aprobarea încheierii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către Romania, aflat în prezent în curs de avizare la ministerele autorizate în această problemă.

 

c. Siria

           

Având în vedere că prin Minuta încheiată la data de 23.11.2005,  au fost confirmate obligaţiile valutare ale părţii siriene înregistrate la Banca Centrală a Siriei,  se vor continua negocierile pentru convenirea termenilor şi a proiectului de acord guvernamental privind rambursarea datoriei R.A. Siriene către statul român. 

           

            d. Libia

 

În cadrul discuţiilor care au avut loc la data de 15 noiembrie 2006 între domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi Marele Lider al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, colonelul Muhamar al Ghadafi, a fost abordată şi problema  reglementării drepturilor şi obligaţiilor  valutare reciproce, convenindu-se organizarea unei întâlniri  la Tripoli, în cursul lunii decembrie 2006, în scopul depistării soluţiilor pentru rezolvarea problemelor financiare.

 

 În vederea realizării acestei acţiuni, o delegaţie comună a Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei şi Comerţului, condusă de domnul Bogdan Drăgoi - Secretar de Stat, s-a deplasat la Tripoli, în perioada 15 - 16.12.2006.

 

 În scopul stabilirii unui mecanism care să faciliteze reglementarea pretenţiilor, şefii celor două delegaţii  au decis următoarele:

 

  • în discuţiile următoare, propuse a avea loc la Bucureşti în luna februarie 2007, să se renunţe la pretenţii care nu au la bază documente justificative, provenite din evaluarea unor prejudicii rezultate ca urmare a neîndeplinirii  unor obligaţii datorită unor factori necontrolabili;

 

  • fiecare parte să analizeze solicitările susţinute cu documente de cealaltă parte, astfel încât  la întâlnirea ce va avea loc  la  Bucureşti,    fie luate în discuţie doar drepturile financiare pentru care există documente, astfel încât mecanismul de reglementare a datoriilor reciproce între cele două părţi să poată fi convenit cât mai repede posibil.

 

 

 

            e. Guineea

 

 La data de 1.11.2006, ministrul român al finanţelor publice şi viceprim- ministru, ministrul economiei şi finanţelor al Republicii Guineea au semnat   la Bucureşti, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea faţă de România, în baza aprobării de către Guvern la data de 07.07.2006 a Notei-mandat pe această temă.

 

Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Acordului menţionat.

 

            f. Republica Centrafricană

 

            Creanţele României din R. Centrafricană  provin din participarea statului român la capitalul social al societăţilor mixte Lorombois şi Carombois şi din livrări de echipamente pentru fabricile de exploatare şi prelucrare a lemnului din cadrul societăţilor mixte.

 

            Prin intermediul Ambasadei României la Dakar, au fost obţinute din partea autorităţilor centrafricane documente care atestă că  societatea mixtă Lorombois a fost declarată în stare de faliment (28.06.1985) şi lichidată (24.06.1995) iar societatea mixtă Carombois a fost declarată în stare de faliment prin Decizia Tribunalului de mare instanţă din Bangui la 28.08.1995.

 

            Ca urmare, în cursul semestrului I 2007, Ministerul Finanţelor Publice va iniţia un proiect de act normativ, în vederea aprobării de către Guvern a scoaterii din evidenţa extrabilanţieră a contabilităţii publice a creanţelor României pe relaţia Republica Centrafricană.

           

            g. R.D. Congo

 

 Ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 76/19.01.2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernului Republicii Democrate Congo privind reglementarea datoriei cu titlu de arierate comerciale a Republicii Democrate Congo către România, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2004 şi la Kinshasa la 12 ianuarie 2005, partea congoleză a început şi va continua rambursarea datoriei, conform graficului de eşalonare a plăţilor aprobat.

 

            h. R.P.D. Coreeană

 

 Prin adoptarea  Hotărârii Guvernului  nr.1478/ 11.12.2003 pentru aprobarea Acordului  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei R.P.D. Coreene către România semnat la Bucureşti, la 20 septembrie 2002, a fost stabilit cadrul legal pentru recuperarea drepturilor valutare ale statului român, inclusiv a soldurilor conturilor de cliring în ruble transferabile şi dolari SUA, în sumă totală, după aplicarea coeficientului de conversie aprobat de guvernele celor două ţări, de 2,1 milioane dolari SUA.

 

             Ministerul Economiei şi Comerţului va continua demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1478/11.12.2003, act normativ prin care s-a stabilit  ca în anul 2006 să fie convenite lista mărfurilor şi companiile autorizate de cele două părţi în vederea încheierii contractelor de export-import pentru anul 2007, prin intermediul cărora se va efectua rambursarea datoriei statului menţionat.

 

 

            În ceea ce priveşte situaţia din celelalte state debitoare, menţionăm:

 

            1. Sudan – Ca urmare a acţiunilor întreprinse prin reprezentanţii în teritoriu ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Afacerilor Externe, prin scrisoarea din 10.06.2006, autorităţile sudaneze au informat Ministerul Finanţelor Publice că datoria către România va fi soluţionată la o dată şi în condiţii de rambursare care vor fi convenite global, pentru toţi creditorii Sudanului.

 

            2. Cuba - Autorităţile cubaneze au reiterat la data de 15.05.2006, poziţia Cubei cu privire la problema datoriei către România, şi anume imposibilitatea de a aborda această problemă, cauzele constând în:

 

            - neînceperea procesului de reglementare a datoriei Cubei, atât în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale (ceea ce nu este adevărat)  cât şi în plan multilateral (Clubul de la Paris);

 

            - prejudiciile aduse economiei cubaneze de fostele ţări socialiste prin trecerea acestora la economia de piaţă.

 

În semestrul I 2007, se va solicita Ministerului Economiei şi Comerţului analizarea oportunităţii şi iniţierea demersurilor aferente reluării  lucrărilor Comisiei interguvernamentale de cooperare economică, comercială şi tehnică româno-cubaneze, aceasta fiind, până în prezent, sigura posibilitate de punere în discuţie a datoriei Cubei faţă de România.

 

3. Republica Congo - Cu toate că Ministerul Finanţelor Publice a fost de acord cu primirea la Bucureşti a unei delegaţii din Republica Congo (în lunile august şi noiembrie 2006), ulterior, reprezentanţii autorizaţi ai ţării debitoare au comunicat amânarea începerii procesului de  reconciliere şi negociere a datoriei către România.

 

În semestrul I 2007, se vor relua demersurile prin canale diplomatice pentru organizarea unei întâlniri între experţii celor două ţări, la locul şi data propuse de partea congoleză.

 

 

                                                                                                                          *

    *         *   

 

            Prezentul Raport privind situaţia creanţelor României în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2006 a fost întocmit în baza prevederilor Legii nr.29/1994, Art. 4,  cu modificările ulterioare, pentru a fi înaintat, spre informare, Parlamentului.