Activitaţi» Impozite şi taxe
Alte acte normative care reglementeaza impozite si taxe


  Legislaţie impozite şi taxe locale

  Ordinul nr 2343/31.08.2017 privind procedura de aplicare a prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

  Ordinul nr 2326/29.08.2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazuta la art.60 pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

  Ordinul comun MFP-MAI nr.767/75/2009 publicat în MO 364/2009

  Ordinul comun MFP-MAI nr.2052bis/1528/2006, publicat în MO 1032/27.12.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfaşurată de catre organele fiscale locale.

  HG 1514 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 publicată în MO 935/17.11.2006

  HG 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 alin.(4) şi (5) din LEGEA nr 571/2003 privind CODUL FISCAL, aplicabil în anul fiscal 2009, publicată în MO 1697/17.12.2008.

  Reglementări Impozit pe venit

  Acord între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.

  Acord între Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.

  Acord între Comunitatea Europeană şi Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.

  Decizia Consiliului din 7 decembrie 2004 privind semnarea şi aprobarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, precum şi semnarea memorandumului de înţelegere care îl însoţeşte.(2005/35/CE)

  Acord între Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a ConsiliuluiPRINCIPATUL MONACO şi COMUNITATEA EUROPEANĂ,

  Acord între Comunitatea Europeană şi Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânziCOMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare "Comunitatea",şiREPUBLICA SAN MARINO, denumită în continuare "San Marino",denumite în continuare "parte contractantă" sau "părţi contractante

  LEGE nr.134 din 11 mai 2007pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituriEMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEIPUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 7 iunie 2007

  ORDIN nr.1847 din 22 decembrie 2003privind stabilirea Nomenclatorului activitilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îi desfoar activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalEMITENT: MINISTERUL FINANELOR PUBLICEPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 8 ianuarie 2004

  ORDIN nr.2410 din 17 decembrie 2007privind aspecte de natur contabil i fiscal referitoare la practicienii în insolven, persoane fizice sau juridice, care îi desfoar activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor în insolvenEMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELORPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 27 decembrie 2007

  ORDIN nr.250/189/748 din 31 mai 2004privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculatorEMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂţII SOCIALE şI FAMILIEI nr.250 din 31 mai 2004 MINISTERUL COMUNICAţIILOR şI TEHNOLOGIEI INFORMAţIEI nr.189 din 20 mai 2004 MINISTERUL FINANţELOR PUBLICE nr.748 din 13 mai 2004PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 29 iunie 2004

  ORDIN nr.2333 din 11 decembrie 2007pentru aprobarea Procedurii privind declararea i stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor realizate din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriereEMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCALPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 19 decembrie 2007

  ORDIN nr.3483/144 din 26 noiembrie 2008pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe câtigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanele fiziceEMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR nr.3.483 din 26 noiembrie 2008 COMISIA NAIONAL A VALORILOR MOBILIARE nr.144 din 17 decembrie 2008PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 12 ianuarie 2009

  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 31.12.2008, Titlul II şi Titlul IV;

  Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legeii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 31.12.2008, Titlul II şi Titlul IV;

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Capitolul V Măsuri în domeniul politicii fiscale;

  Hotărârea Guvernului nr.488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004;

  Hotărârea Guvernului nr.616/2009 pentru modificarea pct.70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004;

  Decizia Comisiei fiscale centrale nr.1/2008 în legătură cu aplicarea prevederilor art.104 alin.(5) lit.c) şi ale art.109 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.