Activitaţi» Relaţia cu instituţiile financiare internaţionale
Relaţia cu instituţiile financiare internaţionale

GRUPUL BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

Prezentare generală

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia financiară a Uniunii Europene (UE), înfiinţată prin Tratatul de la Roma din 1958, cu scopul de a acorda asistenţă tehnică pe termen lung prin proiecte care susţin dezvoltarea echilibrată a întregului spaţiu comunitar şi contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială a UE.

BEI este singura bancă deţinută doar de statele membre ale UE şi care reprezintă interesele acestora, lucrând împreună cu instituţiile UE, adaptându-şi permanent activitatea în funcţie de evoluţiile politicilor comunitare. Mai mult de 90% din activitatea BEI se derulează în cadrul UE.

BEI are personalitate juridică şi autonomie financiară, având organe de decizie proprii în contextul sistemului comunitar în cadrul căruia membrii BEI sunt statele membre. Statutul BEI este parte integrantă a Tratatului de funcționare a Uniunii Europene, fiind anexat la acesta sub forma Protocolului nr.10. Conform art.6 (ex.art.8) al Statutului BEI, Banca este administrată şi condusă de un Consiliu al Guvernatorilor (alcătuit, in general, din ministrii finanţelor din cele 28 de state membre), un Consiliu de Administraţie (format din 29 de directori, reprezentând fiecare stat membru UE şi Comisia Europeană, alături de 19 directori supleanţi, nominalizaţi de către un grup de State Membre) și un Comitet de Management (organul executiv colegial permanent al băncii, fiind format din nouă membri).

BEI este acţionar majoritar al Fondului European de Investiţii (FEI), alături de care formează Grupul BEI. FEI a fost înfiinţat în anul 1994 cu scopul de a sprijini politicile UE şi oferă capital de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele cu orientare tehnologică. De asemenea, furnizează garanţii instituţiilor financiare pentru împrumuturile acordate de acestea IMM-urilor. Gama de produse este descrisă pe pagina dedicată (în limba engleză) http://www.eif.org/what_we_do/index.htm

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit membră a BEI la 1 ianuarie 2007. Ţara noastră alături de Danemarca, Grecia şi Irlanda formează o constituentă.

Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor BEI este ministrul Finanțelor Publice, iar reprezentant in Consiliul directorilor este un secretar de stat din cadrul MFP.

România a deținut în perioada iunie 2018-iunie 2019 președinția rotativă a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) Capitalul subscris al BEI a fost majorat de la 1 ianuarie 2013, de la 232,39 mld. EUR la 242,39 mld. EUR, ponderea capitalului subscris plătit de statele membre crescând de la 5% la 8,919% din capitalul subscris total. La această creştere de capital România a contribuit cu 52.395.000 EUR. De asemenea, conform deciziei Consiliului UE din 18 iulie 2019 privind majorarea de capital asimetrică ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Banca dispune de un capital de 248, 79 mld.EUR, iar aportul total al României la capitalul subscris al BEI este de 1,63 mld.EUR, reprezentând aproximativ 0,67 % din total.

BEI finanţează proiecte de investiţii, în principal pentru dezvoltarea echilibrată a statelor membre, în scopul asigurării integrării economice şi realizării coeziunii sociale. Misiunea sa este de a contribui la realizarea obiectivelor UE, inclusiv la realizarea politicii de cooperare şi dezvoltare, prin finanţarea de proiecte specifice pe termen lung. Obiectul de activitate al BEI îl reprezintă acordarea de asistenţa financiară în domenii ca transporturi, energie telecomunicaţii, protecţia mediului, educaţie şi sănătate. Activitatea de creditare este completată de posibilitatea combinării diverselor tipuri de finanţări cu fondurile europene nerambursabile și de serviciile de asistenţă tehnică (lending, blending and advising).

Aşa cum este prevăzut în Planul Operaţional pentru perioada 2016-2018, BEI are o contribuție majoră la răspunsul UE la provocările economice, financiare, sociale și climatice. Obiectivele planului se bazează pe rezultatele impresionante ale Grupului, în special efectul catalitic fără precedent asupra investițiilor UE realizate în 2015. Contribuția grupului BEI la Planul de investiții pentru Europa (link către secțiunea dedicată de mai jos) este o provocare fără precedent, necesitând schimbări în profilul de afaceri al Băncii (prin noi abordări, deschiderea către noi sectoare de activitate și clienți și comercializarea de noi produse). De asemenea, documentul subliniază că sunt necesare volume ridicate de activități tradiționale de creditare (lending), combinare de fonduri (blending) și consiliere (advisory) pentru a aduce o contribuție esențială la obiectivele politicii UE și pentru a îndeplini responsabilitățile BEI ca bancă a UE.

 

Activitatea BEI în România

Volumul total cumulat al împrumuturilor acordate de BEI se ridică la cca. 13,267 mld EUR de la începutul activităţilor sale din România în 1990.

Operațiunile Grupului BEI din 2019 au susținut investiții în valoare de 865 mil. EUR pentru sectorul public și privat, în domenii precum industria, energia, educația, serviciile și sprijinirea investițiilor din firmele mai mici, reprezentând în total circa 0,4 % din PIB-ul României.

 

Portofoliul public al BEI și FEI în România

Toate împrumuturile acordate de către BEI până în prezent au avut în vedere investiţiile menite să îmbunătăţească infrastructura în sectorul public şi servicii, fiind caracterizate printr-o puternică conotaţie europeană şi caracteristici specifice reţelei trans-europene (TEN). Finanţarea acordată de BEI a fost menită în principal să sprijine investiţiile UE în infrastructură şi industrie, precum şi în sistemul financiar-bancar.

Portofoliul împrumuturilor contractate de stat de la BEI sau garantate este reprezentat de 43 de împrumuturi, având o valoare totală de cca. 6,170 mld. EUR, din care 4 împrumuturi (în valoare totală de 1,830 mld. EUR) sunt în prezent în implementare. Trei dintre acestea în valoare de 1,660 mld EUR sunt destinate acoperirii parțiale a contribuției bugetului de stat la Programul Operațional Infrastructura Mare, Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Competitivitate.

Împrumuturile acordate autorităţilor locale - 17 împrumuturi contractate direct de către unităţi/subdiviziuni adminstrativ-teritoriale, în sumă de 627,23 mil. EUR destinate reabilitării termice a blocurilor de locuințe din sectoarele 1, 2, 4 şi 6 ale Municipiului Bucureşti, finalizarea stației de epurare Glina şi achiziţiei de tramvaie şi autobuze pentru transport urban de călători, precum și realizării de proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile europene în Municipiul Oradea şi o garanţie acordată de UAT-uri din județele Cluj și Sălaj pentru un credit contractat de operatorul regional din subordine, în valoare de 25,30 mil. EUR.

De asemenea, BEI este implicat în RO prin iniţiativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) - un parteneriat între Comisia Europeană, BEI, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), care reprezintă un instrument de asistenţă tehnică pentru ţările care au aderat la UE în 2004, în 2007 şi în 2013, precum şi pentru Grecia, Macedonia , Muntenegru şi Serbia. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE. Această iniţiativă este gestionată de către BEI şi co-sponsorizată de Comisia Europeană şi de BERD. În cazul în care există solicitări și resurse, asistența poate fi extinsă și pentru alte state membre UE, care beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune din partea UE.

Aferent cadrului financiar multianual 2007-2013, BEI a acordat asistenţă tehnică în baza Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor Uniunii Europene în România, aprobat prin HG 239/2012. În baza acestui Memorandum, au fost semnate 3 acorduri de asistenţă tehnică, între BEI și Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, concentrat în principal pe revizuirea sistemului de management existent şi a organizării interne, între BEI și Ministerul Fondurilor Europene (ca autoritate contractantă şi beneficiar final) şi cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (toate aceste instituţii având calitatea de beneficiar final), respectiv între BEI și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice având drept scop evaluarea sectoarelor potenţiale principale şi a tipurilor de proiecte pentru a fi finanţate prin instrumente financiare pentru dezvoltare urbană, pe parcursul perioadei 2014 - 2020.

Implementarea instrumentelor financiare din fonduri europene structurale și de investiții:

În baza Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România (republicat prin HG nr. 916/2013), FEI este mandatat să fie managerul programului JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises) în România cu o alocare totală de 225 mil EUR (din Fondul European de Dezvoltare Regională 2007-2013, POS CCE), cu obiectivul creșterii accesului la finanțare pentru IMMuri prin implementarea unor instrumente de creditare cu dobândă subvenționată, garanții și fonduri de capital de risc. Veniturile recuperate în cadrul JEREMIE sub formă de rambursări sau recuperări (reflows), în conformitate cu orientările europene, sunt investite în același scop. Astfel, în data de 5 iunie 2019 FEI a lansat apelul pentru expresii de interes pentru primul instrument, un instrument de capital de risc (equity) cu o alocare de 50 mil EUR.

În cursul lunii iulie 2015, Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se propune participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri cu o valoare de 100 mil. de EUR din FEDR. SMEI a fost lansatã în anul 2016 ca program operațional de sine stătător, reprezintã o colaborare între Grupul BEI, Guvernul României și Comisia Europeanã, la care RO a contribuit inițial cu 100 de mil. EUR din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, împreunã cu resurse ale BEI și ale programului Orizont 2020. În cursul lunii octombrie 2018 alocarea financiarã a Guvernului pentru SMEI (axã distinctã în POR) a fost majoratã cu 150 mil. EUR. Dupã majorarea alocãrilor portofoliul maxim SMEI ar fi de 1,4 mld. EUR. informații mai multe aici.

Memorandumul cu privire la ”Aprobarea evaluării ex-ante a instrumentelor financiare utilizate ca instrumente de implementare a Fondurilor Structurale şi de Investiții (FESI)” a fost aprobat în luna aprilie 2016. Raportul final de evaluare ex-ante a instrumentelor financiare pentru IMM-uri, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, a fost întocmit de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în conformitate cu art 37 (2) din Regulamentul Comun UE nr 1303/2013, (care stipulează necesitatea realizarea unei evaluări ex-ante a Instrumentelor Financiare). Evaluarea prezintă rezultatele analizei deficitului de finanțare, instrumentele financiare propuse (detaliate conform situației de mai jos, cu sumele propuse din fiecare program operațional și tipul de instrument financiar identificat în raport) și opțiunile de implementare conform art.38 din Regulament. Detalii sunt disponibile la adresa http://www.fonduri-ue.ro/instrumente-financiare. Ca urmare, instrumentele financiare finanțate din fonduri europene structurale și de investiții (FESI), aflate în implementare de către FEI:

· PO Competitivitate: fonduri de capital de risc pentru start-up și întreprinderi aflate în stadiul inițial de dezvoltare în valoare totală de 40.3 mil. EUR (ofertele în proces de evaluare) și portofoliu de credite cu partajarea riscului pentru IMM inovative, în valoare totală de 19 mil. EUR (perioadă de depunere prelungită până la 31.12.2017), acordul de finanțare fiind semnat de MFE cu FEI pe 20 septembrie 2016 și apelul lansat

· PO Regional: fond de capital de risc pentru IMM în valoare de 58,82 mil. EUR, acordul de finanțare fiind semnat de MDRAPE cu FEI pe 21 iulie 2017 și apelul lansat .

Urmare a evaluării ex-ante actualizate pentru implementarea de instrumente financiare din PNDR 2014-2020, în noiembrie 2017 a fost semnat Acordul de finanțare între FEI și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru înlesnirea accesului la finanțare al întreprinzătorilor din mediul rural și fermierilor. Intervenția se face printr-un instrument de creditare cu partajare a riscurilor, în baza contribuției Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (cca. 94 mil EUR, inclusiv cofinanțare națională) – apelul lansat.

 

Portofoliul privat BEI în România

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de instituţie care asigură reprezentarea României la BEI, îşi exprimă acordul de principiu (no objection) cu privire la împrumuturile acordate de BEI în sectorul privat.

În perioada 2007- mai 2020 valoarea totală a împrumuturilor acordate de BEI pentru care România, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a emis acest acord de principiu este în valoare de aproximativ 11,2 mld. de EUR, domeniile acoperite fiind în special susţinerea sectorului IMM-urilor şi a întreprinderilor cu capital mediu (linii de credit prin intermendiul partenerilor selectaţi), energie regenerabilă, servicii, telecomunicaţii.

Portofoliul FEI în România

Finanțarea pentru proiecte de o valoare mai redusă (sub 25 mil. euro) promovate de IMM-uri și alte organizații, inclusiv persoane fizice, este promovată de FEI prin intermediarii financiari din România, instituții financiare bancare și nebancare. Programele și pașii necesari pentru identificarea unei soluții de finanțare pentru proiectul sau investiția dvs. pot fi regăsite mai jos:

· Solicitați finanțare din partea UE în 3 etape simple

În România este disponibilă o serie de produse FEI de garantare și microfinanțare, inclusiv pentru programe finanțate de la bugetul Uniunii Europene și pentru care autoritățile române au stabilit puncte naționale de contact, cărora vă puteți adresa, după cum urmează:

· InnovFin - mai multe informații puteți găsi la Ministerul Cercetării și Inovării și în documentele prezentate la seminarul organizat de grupul BEI în data de 3 martie 2017 la București

· Facilitatea de garantare din cadrul programului Europa Creativă  pentru care punctul național de contact este Biroul Europa Creativă din România

· COSME - punctul de contact se va regăsi în cadrul Ministerului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat

· PROGRESS și succesorul său, EaSI.

Alte produse FEI de garantare și finanțare în cadrul programelor finanțate de la bugetul UE ar putea fi disponibile odată cu exprimarea interesului intermediarilor financiari de a răspunde cererii pentru aceste instrumente, cum sunt cele ale programului LIFE despre care mai multe informații puteți găsi la Ministerul Mediului: facilitatea de finanțare a capitalului natural (NCFF) și instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE).

 

Planul de Investiţii pentru Europa şi rolul grupului BEI

În data de 17 decembrie 2014, Jean-Claude Juncker, Preşedintele Comisiei Europene, a prezentat propunerile concrete ale Comisiei Europene (COM) privind Planul de investiţii pentru Europa (PIE), cu scopul atragerii investiţiilor private, îndeosebi pentru a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel UE, care vizează mobilizarea a 21 mld. de EUR cu scopul de a genera 315 mld. de euro în investiţii în economia reală până la sfârşitul anului 2017. Dat fiind succesul FEIS, Consiliul European și Parlamentul European au aprobat în decembrie 2017 să îi prelungească durata și să îi extindă capacitatea la 500 mld. EUR până la sfârșitul anului 2020.

PIE se bazează pe trei elemente centrale: (i) crearea unui Fond european pentru investiţii strategice (FEIS), în cadrul Băncii Europene de Investiţii (BEI); (ii) sprijinirea investițiilor din economie printr-un program de asistenţă (înființarea Platformei Europene de Consiliere în materie de Investiţii), pentru pregătirea proiectelor de investiţii, și crearea Portalului european de proiecte de investiții gestionat de către COM; și (iii) o foaie de parcurs, cu măsuri menite să sporească atractivitatea investiţională în Europa, inclusiv cu propuneri de abrogare a acelor reglementări sectoriale specifice care au obstrucţionat investiţiile private în trecut.

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1291/2013 și (UE) nr.1316/2013, (Regulamentul FEIS) publicat 1 iulie 2015, stabilește temeiul juridic pentru prima parte a planului de investiții și detaliază atât criteriile de eligibilitate a proiectelor FEIS pentru utilizarea garanției UE: viabilitate economică, încadrare în politicile Uniunii, adiționalitate, potențialul de a maximiza, în măsura posibilului, antrenarea de investiții în domeniul privat; viabilitate din punct de vedere tehnic, cât șiobiectivele generale care trebuie adresate prin proiectele propuse: cercetare, dezvoltare și inovare; dezvoltarea sectorului energetic; dezvoltarea infrastructurii de transport; sprijin financiar pentru întreprinderi mici, mijlocii și companii de talie medie; dezvoltarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor; mediu și eficiența resurselor; capitalul uman.

FEIS are două anvelope financiare: (i) pentru infrastructură și inovare (Infrastructure and Innovation Window - IIW), în valoare de 15.5 mld. de EUR (ajustată în luna iulie 2016, de la 16 mld EUR, prin transferul a 0.5 mld euro către anvelopa SMEW), implementată de BEI atât prin produse de creditare, cât și prin participații la capital și (ii) pentru IMM-uri (SME Window - SMEW), în valoare de 5.5 mld. de EUR (ajustată în luna iulie 2016, prin transferul a 0.5 mld euro de la anvelopa IIW), implementată de Fondul European de Investiţii (FEI)

BEI actualizează și publică periodic situații privind stadiul implementării FEIS și îl prezintă sub forma sintetică pentru întreaga anvelopă financiară (FEIS dashboard), precum și pentru fiecare anvelopă financiară, în mod distinct, astfel:

· pentru anvelopa pentru infrastructură, lista actualizată a proiectelor aprobate în cadrul FEISPrimul proiect din România a fost semnat în iulie 2016

· proiectele actualizate semnate în cadrul anvelopei pentru IMM-uriPrimele două proiecte au inclus România în operațiuni regionale ale FEI cu două instituții financiar-bancare.

Conform ultimelor date publicate de Comisia Europeană în cursul lunii aprilie 2020 , operaţiunile financiare aprobate în România în cadrul FEIS însumează 775 mil. EUR, această sumă urmând să angreneze investiţii de circa 3,5 mld. EUR. La nivelul statelor membre (SM) UE, din punctul de vedere al raportului dintre investițiile mobilizate de FEIS și PIB, România este situată pe locul 21.

EIAH (Platforma europeană de consiliere în materie de investiții) este operațională din septembrie 2015 și reprezintă un punct unic de contact în cadrul BEI pentru cei interesați (promotorii de proiecte, autorități publice, statele membre, sectorul privat), care combină programele și activitățile de asistență existente, asistență suplimentară și expertiza instituțiilor partenere EIAH printr-un model integrat de colaborare dintre grupul BEI, COM, băncile/instituțiile naționale de promovare/dezvoltare. EIAH îi sprijină pe cei interesați în procesul de identificare și pregătire a proiectelor pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate FEIS, cât și pentru criteriile altor programe și fonduri ale UE, inclusiv fonduri structurale și de investiții.. BEI primește solicitări din România în cadrul EIAH, dialogul cu promotorii de proiecte fiind în diferite stadii. România este unul dintre cele nouă state membre cu prioritate absolută în acordarea de servicii de consiliere și unul dintre primii beneficiari ai EIAH.

În data de 5 decembrie 2016, Ministerul Sănătății și BEI au semnat un acord de servicii de consiliere, finanțat de către EIAH, având ca scop facilitarea pregătirii proiectelor în vederea construirii a trei spitale regionale la Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Prin contractul semnat în luna februarie 2020, BEI, prin EIAH, oferă asistență tehnică C.N.A.I.R. pentru elaborarea unui program de investiții pentru siguranță rutieră și realizarea unei evaluări pilot a siguranței rețelei de drumuri din România. În anul 2019, EIAH a demarat proiectul de asistență tehnică pentru Consiliul județean Ilfov în pregătirea planului de afaceri și a modelului financiar, precum și în pregătirea documentației de achiziții pentru serviciile de proiectare și implementare ale proiectului.

Prin EIAH, BEI colaborează cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru continuarea programului de asistență a întreprinderilor (Advice for Small Businesses - ASB) în România, Bulgaria şi Grecia, asigurând servicii de consultanţă oferite de personal localizat în ţările respective, precum şi de consultanţi externi. Lansat în data de 7 noiembrie 2017 în România, programul este implementat pe o perioadă de trei ani (2017-2019), cu un buget total de 6 mil EUR (din care 4,5 mil EUR contribuția UE la bugetul EIAH). Mai multe informații despre implementare în România se găsesc la secțiunea aferentă BERD.

PEPI - Portalul european de proiecte de investiții - este operațional din 1 iunie 2016, este gestionat de Comisia Europeană și reprezintă o platformă de interacțiune/comunicare între promotorii de proiecte (din sectorul public și privat) și potențialii investitori interesați să finanțeze aceste proiecte. Promovarea se face cu ajutorul unor informații standardizate (în cadrul unor fișe de proiect) într-un format interactiv, flexibil pentru utilizator și participativ. PEPI include toate proiectele de investiții care îndeplinesc criteriile transparente prestabilite de introducere în sistem, independent de FEIS și fără ca înregistrarea în PEPI să echivaleze cu finanțarea din FEIS. Proiectele de investiții sunt menținute timp de trei ani pe portal, spre informarea și pentru facilitarea deciziilor de investiții ale potențialilor investitori. Platforma oferă informații despre proiectele din România, transmise direct Comisiei de către promotorii de proiecte

La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2396/2017 prin care FEIS, elementul central al PIE, a fost prelungit până în anul 2020 și îmbunătățit, cu un obiectiv de investiții extins de la 315 la cel puțin 500 miliarde euro.

Pentru perioada 2021-2027, BEI este solicitată să implementeze, ca principal partener al Comisiei Europene, un număr de instrumente financiare, facilități și fonduri pentru stimularea investițiilor în sectorul privat, dar și public, contribuind astfel la atingerea obiectivelor UE de politici publice. Dintre acestea, BEI va implementa 75% din garanția UE aferentă Programului InvestEU care integrează toate instrumentele financiare gestionate centralizat de Comisia Europeană până în anul 2020. Urmând modelului FEIS, InvestEU va avea o strucură pe trei piloni: Fondul InvestEU, componenta de consiliere InvestEU Advisory și Portalul InvestEU. Anvelopele financiare și sumele programului sunt în curs de negociere, fiind parte a propunerii înnoite privind cadrul financiar multianual 2021-2027 din 27 mai 2020. În același mod, în cadrul măsurilor de relansare economică a UE, sunt prevăzute o serie de mecanisme financiare în care BEI este un actor important și care contribuie la rândul său la susținerea capitalului întreprinderilor și finanțarea investițiilor (de ex. Instrumentul de sprijin al solvabilității propus în cadrul FEIS, Fondul pan-european de garantare propus de BEI în afara bugetului UE).

Nu în ultimul rând, se propune ca BEI să implementeze o facilitate de împrumuturi pentru entități publice în cadrul celui de-al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție echitabilă, parte a Pactului Ecologic European.